วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2557

บทความวิจัย
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
  นงนุช กันธะชัย
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผลิต�
  ปทุมวรรณ ทองตราชู
3. การพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่�
  อนันท์ คัมภิรานนท์
4. การศึกษาผลของความเป็นกรด-เบสต่อการดูดซับแสงของผลึกไททาเนียที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
  วิลาสินี สถิตเดชกุญชร
5. การสำรวจปัญหา และการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ ERP กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  กาญจนา กาญจนสุนทร และ ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
6. เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ และ วิษณุ เหลืองลออ

บทความวิชาการ
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการทำเหมืองแร่โพแทซในประเทศไทย
  ปกรณ์ สุวานิช
2. เทคนิคเอนแคปซูเลชันของสารประกอบฟีนอลิก
  พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
3. ได้อะไร? จากการวิเคราะห์เศษตกค้างในการวิเคราะห์การถดถอย
  ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา
4. iPad ช่วยนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างไร
  สุณี ทวีสกุลวัชระ
5. การปรับตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ภายใต้สภาวการณ์โลกาภิวัตน์
  ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
6. การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย: กา�
  กาลัญ วรพิทยุต
7. บทเพลงเพื่อแม่: วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
  สุนันท์ ภัคภานนท์
8. บทเพลงแห่งความหวังและกำลังใจในมหาอุทกภัย 2554
  ตวงรัตน์ คูหเจริญ
9. เพลงนอกใจ: ทางออกของคนในสังคมไทย
  ปรมาภรณ์ ลิมปิเลิศเสถียร

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน