วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2556

บทความวิจัย
1. ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยาน
  วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
2. เปรียบเทียบความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค: อาเซียน - ญี่ปุ่น
  ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
3. ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือ
  อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกบริการส่วนหน้าตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานโรงแ
  ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
5. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทางในเขตกรุงเทพมหาน
  ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
6. ความสามารถในการทำกำไรและสภาพคล่องของธุรกิจโรงสีข้าวในประเทศไทย
  อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
7. ผลของการใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยขาวต่อคุณภาพของขนมปัง
  สิรินาถ ตัณฑเกษม และ สุภางค์ เรืองฉาย

บทความวิชาการ
1. การเตรียมพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวไทยตามแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของอาเซียน ปี 2011-2015
  ธันยมัย เจียรกุล
2. การพัฒนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
  อัจฉราพร แปลงมาลย์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมรู้สึกกับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
  ดุลยา จิตตะยโศธร
4. การสื่อสารระหว่างผู้แทนองค์การธุรกิจและผู้สื่อข่าวในบริบทสื่อมวลชนสัมพันธ์
  ไพโรจน์ วิไลนุช
5. การประเมินพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
  สุวรรณี อัศวกุลชัย
6. การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบไฮบริดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อสร้างแนวคิดการเรียนรู
  ภาณุชาติ บุณยเกียรติ และ พจิกา วรวิทยาธร
7. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ ทางเลือกของนักวิจัย
  พัชนี ศิรตานนท์
8. การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ
  บุญหญิง สมร่าง

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน