วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556

บทความวิจัย
1. การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
  สุดถนอม ตันเจริญ
2. หลักการและแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง
  อรุณ ศิริจานุสรณ์
3. การศึกษาผลกระทบของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีต่อราคาค่าเช่าและมูลค่าของคอนโดมิเนียมในเ
  กิตติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์
4. ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์ที่กำลังเปลี่ยนไปของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
  ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
5. โมเดลที่ใช้ในการตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อและการประเมินพฤติกรรมการซื้อที่เ
  มันทนาภรณ์ พิพิธหิรัญการ
6. ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการสั่นของเส้นลวดในแนวดิ่งแบบมีความหน่วง
  ใจปอง เกษมสุวรรณ์
7. การมีวินัยทางการเงินของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  พัชนี ศิรตานนท์
8. การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน: ตัวแบบบอกซ์-เจนกินส์และตัวแบบ
  ดวงพร หัชชะวณิช
9. ผลของการผสมแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งถั่วหรั่งต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
  กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
10. การศึกษาศักยภาพสินค้าอุตสาหกรรมของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC
  อัทธ์ พิศาลวานิช
11. ชุดหน่วยการเรียนรู้อิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ:
  ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ และ นาตยา ปิลันธนานนท์
12. วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการะบุยานพาหนะในเวลากลางคืนด้วยภาพความร้อน
  อภิวัฒน์ แสงโนรี

บทความวิชาการ
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้ของแพทย์ตามประมวลรัษฎากรและข้อสังเกตบางประการ
  รัชดาพร สังวร
2. การบริหารอาคารสูงที่มีประสิทธิภาพ
  ปราณี เอี่ยมละออภักดี
3. การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000 สู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสังคม
  นิภา วิริยะพิพัฒน์
4. การรู้หนังสือในหลากหลายมิติ เทคโนโลยี และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ณุวีร์ ชมพูชาติ

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน