วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 0125-2437
 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม -มีนาคม 2556
 
บทความวิจัย
1. การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลชายฝั่งตะวันออกช่วงหาดแม่พิมพ์จังห
  ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
2. การพัฒนาระบบการจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส
  อนันท์ คัมภิรานนท์
4. การวางผังแบบกลุ่มสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
  พรไพบูลย์ ปุษปาคม
5. ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และ สุนิสา ชูชื่น
6. ปรัชญาการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จริยา นวลนิรันดร์
7. วาทกรรมสงครามและสันติภาพในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
  นฤมล จันทรศุภวงศ์
8. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเหลืองต่อคุณภาพของบะหมี่
  อภิญญา เจริญกูล
9. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของประชากรในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
  สิริธร เจริญรัตน์ และ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
 
บทความวิชาการ
1. การบัญชีภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพ
  ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล
2. การวิเคราะห์พหุระดับและการประยุกต์ทางด้านการวิจัยการศึกษา
  มยุรี เสือคำราม และ สมศักดิ์ ลิลา
3. ผลิตภาพสีเขียวกับแนวทางการรายงานความยั่งยืน
  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย