เข้าสู่ระบบสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ
 
   ปีที่ 33  ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม -มีนาคม  2556
 
บทความวิจัย

1.

การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลชายฝั่งตะวันออกช่วงหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุร่ี
  ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

2.

การพัฒนาระบบการจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

3.

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  อนันท์ คัมภิรานนท์

4.

การวางผังแบบกลุ่มสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
  พรไพบูลย์ ปุษปาคม

5.

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และ สุนิสา ชูชื่น

6.

ปรัชญาการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จริยา นวลนิรันดร์

7.

วาทกรรมสงครามและสันติภาพในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
  นฤมล จันทรศุภวงศ์

8.

ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเหลืองต่อคุณภาพของบะหมี่
  อภิญญา เจริญกูล

9.

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของประชากรในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
  สิริธร เจริญรัตน์ และ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
 
บทความวิชาการ

1.

การบัญชีภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล

2.

การวิเคราะห์พหุระดับและการประยุกต์ทางด้านการวิจัยการศึกษา
  มยุรี เสือคำราม และ สมศักดิ์ ลิลา

3.

ผลิตภาพสีเขียวกับแนวทางการรายงานความยั่งยืน
  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย