วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2553

บทความวิจัย
1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล
  ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
2. การจัดการความรู้และคุณลักษณะของชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์
  ชลัช กลิ่นอุบล
3. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ผลิตและนำเข้าจากจีนหลังจากข่าวความไม่ปลอดภัยใ
  อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์, วิษณุ เหลืองลออ
4. การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
  ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
5. การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี: ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
  ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน
6. โครงการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
  สุกัลยา ธรรมรักษา, วิไลพร เสน่หา, สุดารัตน์ อภิราชกมล
7. ผลของซีนไฮโดรไลเซทต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งบุก
  กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธ
8. เทคโนโลยีไบโอเมตริกส์บนโครงข่ายประสาทเทียม
  ดร. ศุภกานต์ พิมลธเรศ
9. การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจากแนวคิดในทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและทฤษฎีชุมชน
  ธีราพร ทวีธรรมเจริญ

บทความวิชาการ
1. อนุพันธ์ทางการเงินกับแนวปฏิบัติทางบัญชี
  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
2. Hybrid Learning กับนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาบัญชีในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไท
  สมใจ จันทร์เต็ม
3. การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายใจ
  อังสนา ศรีประเสริฐ
4. คุณค่าการตลาดเพื่อความสุขของผู้บริโภคที่ใช้วิถีชีวิตทางเลือก
  อัศน์อุไร เตชะสวัสด
5. รัฐวิสาหกิจไทยกับการแข่งขันทางการค้า: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจการสื่อสาร
  ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน