ตรวจสอบรายชื่อ
เลขที่สมัคร ชื่อสกุล ที่ทำงาน/สถานศึกษา
 0001  อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 0002  นางสาวสมสนิท จันทะบุตร  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 0003  นางไพจิตร เกิดอยู่  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 0004  นางรัชนี บุญคง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 0005  นางสาวดาหวัน ธงศรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 0006  ปาณิสรา ณ ราช  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 0007  มณศิกาญจ์ เตปา  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 0008  น.ส.วณิชากร แก้วกัน  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 0009  suwakhon siriwongworawat  Library and Information Technology, North Bangkok University
 0010  นางสาว จุฑาทิพย์ นิยมรัตน์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 0011  นายพิชัย โฆษิตพันธวงศ์  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0012  นางสาวพรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0013  นางสาววิชญ์ชยาภรณ์ นามวิสัย  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0014  นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0015  นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0016  นายปุณณรัตน์ สาสนาม  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0017  นางสาวกนกพร อยู่อำไพ  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0018  นางสาวพิมลมาศ พรรณบัว  สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี