สัปดาห์วิชาการ..
Transformation: Design, Ideas, Economics and the Library
ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
การลงทะเบียน และชำระเงิน (รับ 40 ที่นั่ง)
 • Online Registration : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนออนไลน์ และตรวจสอบรายชื่อได้
 • Email : e-mail ใบตอบรับมายังสำนักหอสมุดกลาง ที่ library@utcc.ac.th
 • เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณา Email เอกสาร Pay-in Slip มายังสำนักหอสมุดกลาง ที่ library@utcc.ac.th
  ATTN คุณศันสนีย์ อดทน หรือ คุณมาลัย ชมพูนุท
 • ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหน้างาน
 • ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ณ ธนาคารต่อไปนี้
  1) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 030-0-29030-1 สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ชื่อบัญชี นางศันสนีย์ อดทน และ นางมณฑิรา นิวาศะบุตร
  2) ธนาณัติสั่งจ่าย นางศันสนีย์ อดทน ตู้ปณ. 55 ปณฝ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม.10325
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน 800 บาท 1,000 บาท
กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ห้อง IDE Learning Space เวลา 9.00 น – 16.00 น.
  8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
  9.00 - 9.15 น. เปิดงาน
  9.15 - 10.30 น. “Design Thinking เพื่อ Library Transformation: วิสัยทัศน์ การพัฒนาห้องสมุดอุดมศึกษา”
โดย ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  10.30 - 11.30 น. “Feedbacks กับการบริหาร Data สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ”
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Feedbacks 180
[อาหารว่างเสริฟในห้องสัมมนา]
  11.30 - 12.30 น. Transformation สู่การพัฒนาบุคลากรด้วย Talent Management and Development
โดย หม่อมหลวงกัลยกร เกษมศรีฯ
  12.30 - 13.30 น. จับรางวัล และ รับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 - 14.30 น. “Economics of Transformation แนวคิดต่อการปรับตัวของการจัดการอุดมศึกษา”
โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
  14.30 - 15.30 น. “Transformation of Library Collection: Digital Publishing และ Online Bookstore”
โดย ดร. พลภัทร อุดมผล และ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ ผู้บริหาร บริษัท Ookbee จำกัด
[อาหารว่างเสริฟในห้องสัมมนา]
  15.30 - 16.00 น. Envisioning "Library's Got Talent"
โดย ผศ.อรทัย วารีสอาด
  15.45 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ จับรางวัล