รายละเอียด | กำหนดการรับสมัคร | ขั้นตอน-วิธีการรับสมัคร | สมัครทุนรัตนมงคล  
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
   เฉพาะผู้สมัครที่เลือกวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
3. หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 ต้องมีความสามารถที่โดดเด่น หรือมีผลงานในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. หากผู้สมัครท่านใดมีคุณสมบัติไม่ครบ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
 
นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
เฉพาะผู้สมัครที่เลือกวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนและทำสัญญารับทุนมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนรัตนมงคล
 
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค)
    ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)
 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ต้องรับผิดชอบเอง
   
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ 1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)
    (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
500 บาท
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา 600 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 1,200 บาท
 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ต้องรับผิดชอบเอง
   
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ 1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า) 500 บาท
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 4,000 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 1,200 บาท
7. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษ 6,000 บาท
 
ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
 
ค่าประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินค่าประกันขอรับทุนการศึกษา ภายหลังปรากฏผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2019 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย