ประกาศรายชื่อ | รายละเอียด | กำหนดการรับสมัคร | ขั้นตอน-วิธีการรับสมัคร  
 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วันที่ สถานที่
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - http://www.utcc.ac.th
- ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 http://www.utcc.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 http://www.utcc.ac.th
ยืนยันการรับทุนการศึกษา
โดยชำระค่าประกันทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเองจำนวน 4,200 บาท และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท
วันพุธที่ 19 - วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 - โอนเงินผ่านธนาคาร และส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ E-mail: ratanamongkon@utcc.ac.th
- ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6910 และ 02-697-6913
รายงานตัวยื่นหลักฐานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ และเซ็นสัญญารับทุน วันจันทร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 - ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
 

เอกสารสำหรับประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนรัตนมงคล
    (กรอกใบสมัครบนระบบออนไลน์ --> คลิกเลือกสอบทุนรัตนมงคล --> กรอกข้อมูล --> ปริ๊นท์ใบสมัครสอบ)
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียน, ครูที่ปรึกษา หรือครูแนะแนว
7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องส่งพร้อมใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จึงจะได้รับการพิจารณา
 
เกณฑ์การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
1. เนื้อหา แสดงคุณสมบัติหรือความสามารถโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • ผลการเรียนชั้นมัธยมปลาย
 • กิจกรรมทางวิชาการ
 • กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ทางธุรกิจ / เด็กหัวการค้า
 • กิจกรรม / รางวัลที่ได้รับด้านอื่นๆ
 • กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่างประเทศ เช่น AFS และอื่น ๆ (เฉพาะสมัครหลักสูตรนานาชาติ)
2. รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
 • การออกแบบ
 • ภาพประกอบ
 • รูปเล่มและการตกแต่ง
 • วิธีการนำเสนอ
3. คุณภาพและคุณค่าโดยรวมของแฟ้มสะสมผลงาน
 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
 
1. ยื่นด้วยตนเอง
    ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
2. ส่งทางไปรษณีย์ที่
    ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-697-6766-68

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย