รายละเอียด | กำหนดการรับสมัคร | ขั้นตอน-วิธีการรับสมัคร | สมัครทุนรัตนมงคล  
 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วันที่ สถานที่
รับสมัคร วันพุธที่ 26 มิถุนายน – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 - สมัครทุนรัตนมงคล คลิกที่นี่
- ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
ส่งเอกสารออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 - ส่งเอกสาร คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 http://www.utcc.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 http://www.utcc.ac.th
ยืนยันการรับทุนการศึกษา
โดยชำระค่าประกันทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ จำนวน 14,200 บาท ที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - โอนเงินผ่านธนาคาร และส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ E-mail: [email protected]
- ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6910 และ 02-697-6913
รายงานตัวยื่นหลักฐานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ และเซ็นสัญญารับทุน วันจันทร์ที่ 20 – วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 - ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
 

เอกสารสำหรับประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนรัตนมงคล
    (กรอกใบสมัครบนระบบออนไลน์ --> คลิกเลือกสอบทุนรัตนมงคล --> กรอกข้อมูล --> ปริ๊นท์ใบสมัครสอบ)
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ให้นำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์
 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 
* ส่งเอกสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์  ไปที่ : https://reginfo.utcc.ac.th/rattanamongkol
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-697-6766-68

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2019 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย