กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร | กำหนดการรับ-คืนชุดครุย | ตรวจสอบห้องรายงานตัว | การแต่งกายของบัณฑิต | การรับปริญญาบัตร | แบบสำรวจ EN

กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
 
คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะ
และรับค่ามัดจำชุดครุย
ร้าน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ใต้อาคาร 2
วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม
เวลา 08.30 - 17.00 น.
ทวิน
บัณฑิตวิทยาลัย
 - ดุษฏีบัณฑิต
 - มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
บัญชี
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ใต้อาคาร 2
วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม
เวลา 08.30 - 17.00 น.
Excellence
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้านทวิน วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)
 
หมายเหตุ
 • ชุดครุยวิทยฐานะที่ให้บริการในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นการให้บริการเช่า เมื่อสิ้นสุดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรแล้ว ต้องนำชุดครุยมาคืนตามกำหนดข้างต้น
 • ท่านสามารถรับ-คืนชุดครุยด้วยตนเองหรือผู้แทน โดยนำใบเสร็จ/ใบโอนเงินที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมมาแสดง
 • ใบเสร็จ/ใบโอนเงินหาย ให้ติดต่อกองการเงินเพื่อชำระเงินค่าคัดสำเนาเอกสาร จำนวนเงิน 50 บาท (ก่อนมารับชุดครุย)
 • ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา จำนวนเงิน 4,500 บาท + ชำระเพิ่ม 2,800 บาท
  และวัดตัวที่ร้าน Excellence ท่าพระจันทร์ ตรอกมหาธาตุ (ชุดครุยสั่งตัดใหม่)
การชำระเงิน
 • ต้องดำเนินงาน ในระบบบริการนักศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชุดครุย
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
  1. ชำระที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้นล่าง ในเวลาทำการปกติ และนำใบเสร็จมาแสดงในวันรับชุดครุย
  2. ชำระที่ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย ดาวโหลดเอกสาร และนำใบโอนเงินมาแสดงในวันรับชุดครุย
  โดยสามารถชำระได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
การรับ-คืนชุดครุย
 • การรับชุดครุย โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน ดังนี้
  1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย
  * หากพ้นกำหนดวันรับชุดครุยแล้วท่านได้รับไม่ครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยตรง
 • การคืนชุดครุย ครบ 6 รายการในสภาพเรียบร้อยได้รับเงินค่ามัดจำคืนทันที 1,500 บาท หากคืนไม่ครบ/ชำรุด มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  1.เสื้อครุย 850 บาท 2.Hood 300 บาท 3.หมวก 250 บาท 4.พู่ 30 บาท 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 50 บาท 6.ไม้แขวนเสื้อครุย 20 บาท
  * กรณีเปลี่ยนแปลงสภาพชุดครุยทางร้านมีสิทธิ์ไม่รับชุดครุยและไม่คืนเงินมัดจำ
  * คืนชุดครุยล่าช้า ร้านมีสิทธิ์ให้ท่านชำระค่าปรับ หากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ติดต่อร้านที่ให้บริการก่อนวันคืนชุดครุย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณพิราภรณ์ สุขประเสริฐ กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-697-6896
   
 • ร้านทวิน ตรอกนคร โทรศัพท์ 02-221-4348 มือถือ 092-252-9188
  เปิดวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 10.00-17.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
  หยุดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
   
 • ร้าน Excellence ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 มือถือ 081-495-8638
  เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
  หยุดทุกวันจันทร์
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย