ลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต
คู่มือการลงทะเบียนบัณฑิต
กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร
กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
PickUp & Return Graduation Gown
ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิต
ตัวอย่างการรับปริญญาบัตร
ตรวจสอบห้องรายงานตัว
 
 

กำหนดการรับ – คืนชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
 
เวลา 9.00 – 17.00 น.ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัณฑิต/มหาบัณฑิต วันรับ วันคืน ร้านชุดครุย
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2556 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2556 ทวิน
บัณฑิตวิทยาลัย
 - มหาบัณฑิต
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ
บัญชี
มนุษยศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2556 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2556 Excellence
 
การรับ-คืนชุดครุยสามารถให้ผู้แทนดำเนินการแทนท่านได้ แต่ผู้แทนต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตรฯ หากท่านไม่มีหลักฐานการชำระเงินขอให้ติดต่อกองการเงินเพื่อคัดสำเนาก่อนรับชุดครุย
 • ท่านจะได้รับ 1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย
  โปรดตรวจสอบความครบถ้วนและความเรียบร้อยของชุดครุยที่ท่านได้รับในวันรับชุดครุย
  หากพ้นกำหนดวันรับชุดครุยไปแล้วท่านได้รับไม่ครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ร้านชุดครุย
 • วันคืนชุดครุยขอให้ส่งคืนร้านชุดครุย ดังนี้  1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย มาคืนให้แก่ร้าน ณ หอประชุม  ท่านจะได้รับเงินค่าประกันชุดครุยคืน 1,500 บาท หากคืนไม่ครบ/ชำรุด/เสียหาย ร้านชุดครุยจะคิดค่าเสียหายจากท่าน ดังนี้ เสื้อครุย 850 บาท Hood 300 บาท หมวก 250 บาท พู่ 30 บาท ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 50 บาท ไม้แขวนเสื้อครุย 20 บาท ยกเว้นแถบเกียรตินิยมไม่ต้องคืน
หมายเหตุ
 • หากท่านมีเหตุสุดวิสัยในการคืนชุดครุยขอให้รีบติดต่อร้านที่ให้บริการท่านก่อนวันคืนชุดครุย
 • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องตัดชุดครุยเป็นของตนเอง
กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิราภรณ์ สุขประเสริฐ โทรศัพท์ 02-697-6896 หรือ
 • ร้านทวิน ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4348 มือถือ 081-868-7082
  เปิดวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น
  เปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
   
 • ร้าน Excellence สามารถติดต่อได้ทั้ง 2 สาขา
  สาขาท่าพระจันทร์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 มือถือ 081-495-8638
  เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์

 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2013 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย