กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร | กำหนดการรับ-คืนชุดครุย | ตรวจสอบห้องรายงานตัว | การแต่งกายของบัณฑิต | การรับปริญญาบัตร EN

กำหนดการรับ – คืนชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
 
ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร
 • บันทึกข้อมูลของตนเอง ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ น้ำหนักและส่วนสูง (วัดจากศีรษะจรดเท้าพื้นราบไม่สวมรองเท้า) เพื่อปรับขนาดชุดครุย ในระบบบริการนักศึกษา
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
  1. เงินสดที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้นล่าง
  2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ
 
เวลา 9.00 – 17.00 น.
คณะ วันรับชุดครุยวิทยฐานะ วันคืนชุดครุยวิทยฐานะ ร้าน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอประชุม
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559
ณ หอประชุม
ทวิน
บัณฑิตวิทยาลัย
 - มหาบัณฑิต
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
บัญชี
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอประชุม
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559
ณ หอประชุม
Excellence
 
แถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ร้านทวิน ให้บริการทุกคณะ วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่หอประชุม
 
การรับ-คืนชุดครุยสามารถให้ผู้แทนดำเนินการแทนท่านได้ แต่ผู้แทนต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตรฯ หากท่านไม่มีหลักฐานการชำระเงินขอให้ติดต่อกองการเงินเพื่อคัดสำเนาก่อนรับชุดครุย
 • ท่านจะได้รับ 1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย
  โปรดตรวจสอบความครบถ้วนและความเรียบร้อยของชุดครุยที่ท่านได้รับในวันรับชุดครุย
  หากพ้นกำหนดวันรับชุดครุยไปแล้วท่านได้รับไม่ครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ร้านชุดครุย
 • วันคืนชุดครุยขอให้ส่งคืนร้านชุดครุย ดังนี้
  1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย
  ท่านจะได้รับเงินค่าประกันชุดครุยคืน 1,500 บาท หากคืนไม่ครบ/ชำรุด/สภาพเสียหาย ร้านชุดครุยจะคิดค่าเสียหายจากท่าน ดังนี้
  1.เสื้อครุย 850 บาท 2.Hood 300 บาท 3.หมวก 250 บาท 4.พู่ 30 บาท 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 50 บาท 6.ไม้แขวนเสื้อครุย 20 บาท
  ยกเว้นแถบเกียรตินิยมไม่ต้องคืน
 
หมายเหตุ
 • หากท่านมีเหตุสุดวิสัยในการคืนชุดครุยขอให้รีบติดต่อร้านที่ให้บริการท่านก่อนวันคืนชุดครุย
 • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องตัดชุดครุยเป็นของตนเอง
 
สอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิราภรณ์ สุขประเสริฐ โทรศัพท์ 02-697-6896 หรือ
 • ร้านทวิน ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4348 มือถือ 081-868-7082
  เปิดวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น
  เปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
  หยุดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
   
 • ร้าน Excellence ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 มือถือ 081-495-8638
  เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
  วันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
  หยุดวันจันทร์
 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมงานร้านแต่งหน้า-ทำผม เครื่องแบบนักศึกษาและรองเท้า ไว้บริการให้กับบัณฑิตที่สนใจในราคาย่อมเยา ดังนี้
 • วันรับชุดครุย วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันซ้อมย่อย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย