ลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต
คู่มือการลงทะเบียนบัณฑิต
คุณลักษณะครุยวิทยฐานะ
กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร
กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
PickUp & Return Graduation Gown
ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิต
ตัวอย่างการรับปริญญาบัตร
ตรวจสอบห้องรายงานตัว
 
 
 

กำหนดการรับ – คืนชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
 
ผู้สำเร็จการศึกษาต้องบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ น้ำหนักและส่วนสูง (วัดจากศีรษะจรดเท้า พื้นราบไม่สวมรองเท้า) เพื่อเตรียมขนาด ของชุดครุย ในระบบบริการนักศึกษา (URL : http//reg.utcc.ac.th) ก่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร 2 วิธี
1. ชำระเป็นเงินสด ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้นล่าง
2. ชำระผ่านธนาคาร ที่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
    แบบฟอร์มการชำระเงิน

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลปัจจุบันในระบบบริการนักศึกษา ร้านชุดครุยจะไม่มีข้อมูลของท่านในการปรับขนาดของชุดครุย

 
เวลา 9.00 – 17.00 น.
บัณฑิต/มหาบัณฑิต วันรับ วันคืน ร้านชุดครุย
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557
ณ หอประชุม
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557
ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง
ทวิน
บัณฑิตวิทยาลัย
 - มหาบัณฑิต
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ
บัญชี
มนุษยศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557
ณ หอประชุม
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2557
ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง
Excellence
 
แถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ร้านทวินให้บริการทุกคณะ วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557
 
การรับ-คืนชุดครุยสามารถให้ผู้แทนดำเนินการแทนท่านได้ แต่ผู้แทนต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตรฯ หากท่านไม่มีหลักฐานการชำระเงินขอให้ติดต่อกองการเงินเพื่อคัดสำเนาก่อนรับชุดครุย
 • ท่านจะได้รับ 1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย
  โปรดตรวจสอบความครบถ้วนและความเรียบร้อยของชุดครุยที่ท่านได้รับในวันรับชุดครุย
  หากพ้นกำหนดวันรับชุดครุยไปแล้วท่านได้รับไม่ครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ร้านชุดครุย
 • วันคืนชุดครุยขอให้ส่งคืนร้านชุดครุย ดังนี้
  1.เสื้อครุย 2.Hood 3.หมวก 4.พู่ 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6.ไม้แขวนเสื้อครุย มาคืนให้แก่ร้าน ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง
  ท่านจะได้รับเงินค่าประกันชุดครุยคืน 1,500 บาท หากคืนไม่ครบ/ชำรุด/สภาพเสียหาย ร้านชุดครุยจะคิดค่าเสียหายจากท่าน ดังนี้
  1.เสื้อครุย 850 บาท 2.Hood 300 บาท 3.หมวก 250 บาท 4.พู่ 30 บาท 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 50 บาท 6.ไม้แขวนเสื้อครุย 20 บาท
  ยกเว้นแถบเกียรตินิยมไม่ต้องคืน
หมายเหตุ
 • หากท่านมีเหตุสุดวิสัยในการคืนชุดครุยขอให้รีบติดต่อร้านที่ให้บริการท่านก่อนวันคืนชุดครุย
 • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องตัดชุดครุยเป็นของตนเอง
สอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิราภรณ์ สุขประเสริฐ โทรศัพท์ 02-697-6896 หรือ
 • ร้านทวิน ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4348 มือถือ 081-868-7082
  เปิดวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น
  เปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
  หยุดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
   
 • ร้าน Excellence ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 มือถือ 081-495-8638
  เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
  วันอาทิตย์ 9.00-16.00 น.
  หยุดวันจันทร์
 
บัณฑิตที่ต้องการรับบริการแต่งหน้า-ทำผม และซื้อเครื่องแบบนักศึกษา-รองเท้า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมงานไว้บริการบัณฑิตดังนี้
 • PROFESSIONAL MAKE UP P-GOLF ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการแต่งหน้าทำผมในปีที่ผ่านมา
  * สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-1489816, 083-0475527 (คุณกอล์ฟ)
  * และชมผลงานได้ที่ www.facebook.com/makeup.golf
 • ร้าน D-Four จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา-รองเท้า

บัณฑิตที่สนใจสามาถติดต่อใช้บริการได้ ดังนี้

 • วันรับชุดครุย วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557
 • วันซ้อมย่อย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย