ลงทะเบียนเข้าอบรม
ชื่อ - สกุล เลขที่บัตรประชาชน  
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail  

สถานะผู้สมัคร

   
รหัสประจำตัวนักศึกษา    
มหาวิทยาลัย    
คณะ สาขาวิชา  

สมัครอบรมกลุ่มธุรกิจ * สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยวันเวลาที่อบรมไม่ตรงกัน
   กลุ่ม The Next GEN [มี.ค. - พ.ค. 2565]
   กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร [พฤษภาคม 2565]
   กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล [มีนาคม 2565]
     

© 2022 UTCC All Right Reserved