ลงทะเบียนเข้าอบรม
ชื่อ - สกุล    
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail  

สถานะผู้สมัคร

   
รหัสประจำตัวนักศึกษา คณะ  

สมัครอบรมกลุ่มธุรกิจ * สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยวันเวลาที่อบรมไม่ตรงกัน
   กลุ่ม The Next GEN [มิ.ย. 2566]
   กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร [22 - 26 พ.ค. 2566]
   กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล [11, 18, 25 มิ.ย. และ 9 ก.ค. 2566]
     

© 2023 UTCC All Right Reserved