ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 - 4 (รหัส 57 และรหัส 58) และนักศึกษาปีเกิน

วิธีการสมัคร
  • ชำระค่าลงทะเบียน COOKBOOK ที่โครงการสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 จำนวน 500 บาท
    (เก็บใบแสดงการชำระเงินที่ได้รับจากการสมัครไว้เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป)
  • สมัครออนไลน์ << ที่นี่ >> โดยต้องใส่เลขที่การสมัครที่ได้รับหลังจากชำระค่าลงทะเบียน COOKBOOK
    (จึงจะสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้)

 


© 2018 UTCC All Right Reserved