การส่งบทความ
กำหนดการส่งบทความ
ช่วงเวลา การดำเนินงาน
7 ม.ค. 62 - 10 เม.ย. 62 เปิดรับบทความ (ขยายเวลาเปิดรับถึง 30 เม.ย. 62)
21 เม.ย. 62 วันสุดท้ายที่ reviewer ส่งคืนผลการพิจารณาให้กับผู้จัดงาน
1 พ.ค. 62 ผู้สมัครส่งบทความที่แก้ไขแล้วให้กับผู้จัดงาน (finalized version)
21 พ.ค. 62 ปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมแบบไม่นำเสนอผลงาน และลงทะเบียนหน้างาน
13 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
21 พ.ค. 62 การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13
28 พ.ค. 62 เผยแพร่เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ค่าลงทะเบียน
 • สำหรับผู้นำเสนอบทความ
  • Early bird 1,800 บาท
  • ลงทะเบียนปกติ 2,000 บาท
 • สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบไม่นำเสนอผลงาน
  • ลงทะเบียนปกติ 300 บาท
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บัญชีเลขที่ 030-0-16936-4 ชื่อบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  *หมายเหตุ: ให้แนบเอกสารการชำระเงินในขั้นตอนการสมัคร