หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อีกทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม/การบริการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ มองว่าการพัฒนานั้นจะต้องพัฒนามิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล โดยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน องค์กร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ

สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคม โดยมีอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการเป็นทรัพยากรบุคคลหลักที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการจะเป็นเวทีที่คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจะได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนออกสู่สาธารณชน เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิชาการและงานวิจัย อันจะนำมาซึ่งความคิด มุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) มาสามครั้งแล้ว งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคม
2. เกิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอก ทำให้สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

รูปแบบการประชุม

การนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ลักษณะของผลงานที่เปิดรับ

1. เป็นผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผลงานนั้นต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือที่ประชุมอื่น
2.เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขา
  • สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ)
  • มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของการนำเสนอ

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการเฉพาะแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กำหนดการส่งบทความ

ช่วงเวลา การดำเนินงาน
บัดนี้ - 30 เม.ย. 63 ลงทะเบียนและเปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
2 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
22 พ.ค. 63 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
25 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานที่ www.utcc.ac.th/academicday2020
5 มิ.ย. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4
ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 63 ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ www.utcc.ac.th/academicday2020

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th/academicday2020

สำหรับผู้นำเสนอผลงานให้โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเลขที่ 030-0-31683-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อบัญชีนางสาวแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ และนางสาวนิรมล สุดคนึง
สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้สมัคร upload หลักฐานการชำระเงินได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัคร
หมายเหตุ: ทั้งนี้เมื่อโอนเงินแล้วผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2563
  • นักศึกษา 1,500 บาท/เรื่อง
  • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,000 บาท/เรื่อง
2. ชำระเงินระหว่าง 1 -30 เมษายน 2563
  • นักศึกษา 2,000 บาท/เรื่อง
  • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/เรื่อง

รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

Download รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Template)

สถานที่จัดโครงการ

อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-17.00 น

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0-2697-6381, 6360
โทรสาร 0-2692-3516
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.