เว็บไซต์หลักสูตร
รายละเอียดโครงการ
การสนับสนุนการเงิน
บุคลากร
หลักสูตร
แผนการรับสมัคร
การสมัคร
 

Mission

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Entrepreneurship ที่ครบถ้วน ทันสมัยให้กับบัณฑิต โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2013 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย