Your login :
  Password :
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
  มุมคนทำบัญชี  
  มุมคนทำภาษี  
  บทความวิจัย  
  บทความวิชาการ  
  สาระน่ารู้  

กันยายน 2559
อา พฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
     
  รายละเอียดหลักสูตร  
 
รายละเอียด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้จบปริญญาตรี

แผนการศึกษา

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ส.ค.-พ.ย.) ภาคเรียนที่ 2 (ธ.ค.-มี.ค.) ภาคเรียนที่ 3 (เม.ย.-ก.ค.)
ปีที่ 1
AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
BA922 หลักการตลาด*
AC120 การบัญชีชั้นกลาง1
AC328 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC208 การภาษีอากร1
BA925 การบริหารกลยุทธ์*
AC221 การบัญชีชั้นกลาง2
AC330 การบัญชีเฉพาะกิจการ
AC329 การภาษีอากร2
AC472 การจัดทำแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
BA923 การเงินธุรกิจ*
ปีที่ 2
AC222 การบัญชีต้นทุน
AC324 การสอบบัญชี
AC432 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
AC327 หลักการตลาด*
AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
BA922 หลักการตลาด*
AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
BA922 หลักการตลาด*
   * หมายถึง รายวิชาที่ต้องเรียนสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาไม่ใกล้เคียงทางการบัญชี  

 

 

  
ระบบการศึกษา
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
       - ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน
       - ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม -มีนาคม
       - ภาคการศึกษาที่ 3 เมษายน- กรกฎาคม
         โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก สถาบันอุดมศึกษา
 
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
      การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจาก สถาบันอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีใบที่สองขั้นปริญญา บัณฑิต พ.ศ.2543
 
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับผู้จบปริญญาตรี

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
2. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิการศึกษาเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      ผู้ที่ทำงานด้านบัญชี และผู้ที่สนใจงานด้านบัญชีและเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 
4. เงื่อนไขการเข้าศึกษาตามหลักสูตร
      จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 
5. เงื่อนไขการเทียบโอน
      เนื้อหาวิชาที่ขอเทียบ โอนกับหลักสูตรของคณะบัญชี จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะบัญชีและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C หรือ ค หรือ p หรือ 2.00                      
      -
อ่านรายละเอียดการเทียบโอนวิชา     
      -
ดูตัวอย่างการเทียบโอนวิชา           
      -
ดาวน์โหลดคำร้องขอเทียบโอนวิชา  
            + ตารางรายวิชาที่ขอยกเว้น                  
            + ตารางเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
            + แบบคำร้องขอยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต
 
6.หลักฐานที่ใช้สมัคร
      - สำเนาใบปริญญาบัตร
      - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
      - คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - ใบรับรองแพทย์
      - รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป*
      - ใบระเบียนประวัติ
 สามารถส่งหลักฐานในการสมัครมาได้ที่
 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
 อาคาร 12 ชั้น 2  126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 Email:
accountingonline@utcc.ac.th
 
7. วิธีการสมัครเรียน
      สมัครเรียนทาง On - Line ตั้งแต่บัด นี้.....ฟรีค่าสมัคร
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-697-6222 หรือ e-mail:
accountingonline@utcc.ac.th)
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
      - ค่าลงทะเบียนวิชาละ3,500 บาท
      - ค่าบำรุงและค่า ธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 700 บาท
      - ตารางการชำระเงิน
      * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
                                                    ตารางการชำระเงิน


ปีที่ 1 เทอมที่ 1
 ที่  รายการ  จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา        1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ (วิชาละ 1,000 บาท)       4,000
 3  ค่าขึ้นทะเบียน          500
 4  ค่าบัตรนักศึกษา          350
 5  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน       14,000
   AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น        3,500
   AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3,500
   AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี        3,500
   BA922 หลักการตลาด*        3,500
   รวม       19,850

ปีที่ 1 เทอมที่ 2
 ที่  รายการ    จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา       1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ  (วิชาละ 1,000 บาท)      4,000
 3  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน       14,000
   AC120 การบัญชีชั้นกลาง 1        3,500
   AC328 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                               3,500
   AC208 การภาษีอากร 1        3,500
   BA925 การบริหารกลยุทธ์*        3,500
   รวม       19,000

ปีที่ 1 เทอมที่ 3
 ที่  รายการ   จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา        1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ  (วิชาละ 1,000 บาท)       5,000
 3  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน       17,500
   AC221 การบัญชีชั้นกลาง 2        3,500
   AC330 การบัญชีเฉพาะกิจการ        3,500
   AC329 การภาษีอากร 2        3,500
   BA933 การเงินธุรกิจ*        3,500
   AC472 การจัดทำแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           3,500
   รวม      23,500
*สำหรับผู้ที่จบสาขาไม่ใกล้เคียงต้องลงเรียนเพิ่มอีก 3 วิชาดังกล่าว

ปีที่ 2 เทอมที่ 1
 ที่  รายการ    จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา        1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ  (วิชาละ 1,000 บาท)       4,000
 3  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน       14,000
   AC222 การบัญชีต้นทุน        3,500
   AC324 การสอบบัญชี        3,500
   AC432 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                                  3,500
   AC327 การบัญชีภาษีอากร        3,500
   รวม        19,000

ปีที่ 2 เทอมที่ 2
 ที่  รายการ    จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา       1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ  (วิชาละ 1,000 บาท)      1,000
 3  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน      14,000
   AC323 การบัญชีบริหาร       3,500
   AC325 การบัญชีชั้นสูง 1       3,500
   AC326 การตรวจสอบภายใน       3,500
   CX003 การโฆษณากับสังคม                                                    3,500
   รวม      19,000

ปีที่ 2 เทอมที่ 3
 ที่  รายการ    จำนวนเงิน
 1  ค่าบำรุงการศึกษา       1,000
 2  ค่าบรรยายพิเศษ  (วิชาละ 1,000 บาท)      4,000
 3  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน      14,000
   AC341 การบริหารต้นทุน       3,500
   AC429 การบัญชีชั้นสูง 2       3,500
   AC443 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ                             3,500
   NX005 โลจีสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ      3,500
   รวม      19,000

      รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร    จำนวนเงิน
          สาขาใกล้เคียงบัญชี      108,850
          สาขาไม่ใกล้เคียงบัญชี      119,350
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) โทร.02-697-6222 (สายตรง)
e-mail:
accountingonline@utcc.ac.th

รายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
1. ศ.ประพันธ์  ศิริรัตน์ธำรง                  ประธานกรรมการ
2. รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ               กรรมการ
3. ผศ.ดร.ขวัญสกุล  เต็งอำนวย            กรรมการ
4. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม                กรรมการ
5. อ.สาริณี ตั้งสถาพรพันธุ์                   กรรมการและ เลขานุการ
 

 
     
   
  สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ )
โทรศัพท์ 0-2697-6222, โทรสาร 0-2277-4347