1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
4. พัฒนาระบบงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้


กลับสู่หน้าหลัก
Copyright © 2003 by Office of the President Reserved.