>> แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ

download

 • หนังสือภายใน 1>>..... pdf 

 • หนังสือภายใน 2>>..... pdf 

 • หนังสือภายนอก >>..... pdf 

 • คำสั่ง >>..... pdf 

 • ประกาศ >>..... pdf
   
 • ระเบียบ >>..... pdf

 • ข้อบังคับ >>..... pdf

 • แถลงการณ์ >>..... pdf

 • หนังสือรับรอง >>..... pdf

 • ข่าว >>..... pdf

 • หนังสือประทับตรา >>..... pdf
   
 >> แบบฟอร์มบริการรับ-ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์

download

 • การขอใช้บริการรับ-ส่งเอกสาร (By Hang) (กก.002) >>..... pdf

 • ใบรับฝากไปรษณีย์รวม (สงอ.003) >>..... pdf
 • ขอใช้บริการส่งโทรสาร (กก.004) >>..... pdf
 >> แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์จัดเลี้ยง

download

 • ยืมอุปกรณ์จัดเลี้ยง (สงอ.005) >>.....xls

 • รายการอุปกรณ์จัดเลี้ยง(รูปภาพ)>>.....htm


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400
แผนกสารบรรณ : 0-2697-6000 ต่อ 6012, 6013 , 6014
แผนกการประชุม : 0-2697-6011, 0-2697-6015