พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดส่งแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 สำหรับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมแต่ไม่เข้ารับปริญญาเท่านั้น
 1. บัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมแต่ไม่เข้ารับปริญญาจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 700 บาท
  - ค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท
  - ค่าจัดส่ง 100 บาท
 2. บัณฑิตชำระเงินค่าแถบเกียรตินิยมและค่าจัดส่ง (ในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566)
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 045-1-16090-7
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. บัณฑิตส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่ง
 4. กองวิชาการดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแถบเกียรตินิยม และค่าจัดส่งให้กองการเงิน (ตั้งแต่ 1-7 เมษายน 2566)
 5. กองวิชาการดำเนินการจัดส่งแถบเกียรตินิยม พร้อมใบเสร็จรับเงินให้กับบัณฑิต (ดำเนินการจัดส่งในวันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป) และบัณฑิตสามารถติดตามการจัดส่งได้ที่กองวิชาการ

 6. ** กรุณาตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ได้รับแถบเกียรตินิยมที่คณะของท่านก่อนการชำระเงิน หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองวิชาการ : 02-697-6896 **
บันทึกข้อมูลการจัดส่งแถบเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญา
* โปรดเลือกให้ถูกต้องไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี
 ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งแถบเกียรตินิยมสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญา ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา (Privacy Notice for students)