Academic Year 2553 | 2552 | 2551
 
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดกิจกรรมวิชาการในลักษณะสัปดาห์วิชาการหรือ UTCC Academic Week ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประจำปีของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสัมมนา/อภิปรายทางวิชาการ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของคณะต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความเป็นผู้นำ และความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสู่สาธารณชน

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสู่สาธารณชน
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
กลับสู่ด้านบน
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย