วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2566

บทความวิจัย
1. ความต้องการและการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับ นวัตกรรมการตลาด และพฤติกรรมการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อความตั้งใจมาใช้บริการ การท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  นิออน ศรีสมยง โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ อัศวิณ ปสุธรรม และจินต์จุฑา อิสริยภัทร์
2. การศึกษาสมรรถนะสำหรับนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
  ฐานันดร์ กัณฑะษา และกิตติศักดิ์ มัฆวาล
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และรินรดา แสงบัว
4. ผลกระทบของประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและมูลค่า กิจการ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย อาทิตย์ สุจเสน ขวัญหทัย ใจเปี่ยม และอาภรณ์ แกล้วทนงค์
5. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนเคลื่อนย้าย ระหว่างประเทศจากญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียนต่อเศรษฐกิจไทย
  ชยุตม์ วะนา
6. อิทธิพลของเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปจังหวัดแพร่
  เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง และธนกิจ ถาหมี
7. ปัญหาการให้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนในสินทรัพย์ ดิจิทัลในประเทศไทย
  รุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์
8. การวิเคราะห์กระบวนของการจัดซื้อ 4.0: กรณีศึกษาของบริษัทแถบทองเหลือง
  พิมลนาฏ แพเอี่ยมอัมพร และธัญภัส เมืองปัน
9. สหกรณ์เปรียบเทียบ: กรณีศึกษามอนดรากอน ประเทศสเปนและชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ประเทศญี่ปุ่น
  วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
10. การย้ายถิ่นฐานของบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย
  ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง

บทความวิชาการ
- - ไม่มี - -

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน