วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

บทความวิจัย
1. ผลกระทบของคุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบต่อการจัดการกำไรที่แท้จริง: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อนุวัฒน์ ภักดี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มโรงแรมใบไม้เขียว
  จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
4. องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  มุกริน สวนขวัญ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน
5. อิทธิพลของคุณลักษณะของวีล็อกเกอร์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  กัญญ์กานต์ กุญโคจร และ สมชาย เล็กเจริญ
6. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  จิรัชฌา งามเลิศดนัย คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ อังสุมาลิน จำนงชอบ
7. แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อประสิทธิผลของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร
  มาลินี คำเครือ และ นิรุตต์ จรเจริญ
8. ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
  ศราวุฒิ บุญรักษ์
9. การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ระวี จูฑศฤงค์
10. เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย : การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน
  ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

บทความวิชาการ
- - ไม่มี - -

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน