วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

บทความวิจัย
1. การศึกษาปริมาณขยะในครัวเรือนช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ และ อำพรรณ ไชยบุญชู
2. ตัวแบบสมรรถนะวิชาชีพค้าปลีกสำหรับผู้บริหาร และการสร้างประสิทธิภาพองค์กร
  กิติชัย ศรีสุขนาม
3. รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
  ชุลีวรรณ โชติวงษ์ และ จุฑามาส ศรีชมภู
4. ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร
  ธนัชญา ประทับทอง และ ภาวิณี เพชรสว่าง
5. อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมต่อความผูกพันในชุมชนเสมือนของกลุ่มแฟนซีรีส์จีน
  ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และ วิกานดา พรสกุลวานิช
6. การแบ่งปันข้อมูลในสายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน จังหวัดเชียงใหม่
  ภัทรกร มหาสรศักดิ์ นิโรจน์ สินณรงค์ สมนึก สินธุปวน และ ชลินดา อริยเดช
7. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ปัณติฌา ธรรมกุลธารี และ สมชาย เล็กเจริญ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการ คะแนนการกำกับดูแลกิจการและหลักความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  รจนา ขุนแก้ว จิตติมา วิเชียรรักษ์ มัทนชัย สุทธิพันธุ์ กัลยา บุญทิพย์ ธนาภรณ์ ชูแก้ว ธัญญารักษ์ มูสิก และ วิชญาพร มุสิแดง
9. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติทางบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์การพัฒนาทุนทางปัญญา และความสำเร็จของกิจการ
  ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย

บทความวิชาการ
1. คุณภาพชีวิตกับจิตวิญญาณในการทำงาน: บริบทของบุคลากรมหาวิทยาลัยไทย
  นราธิป ธีรธนาธร และ ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน