วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564

บทความวิจัย
1. กลยุทธ์การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนภายใต้วิกฤตการณ์การระบาดโควิด-19
  ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กรวรรณ สังขกร และนิเวศน์ พูนสุขเจริญ
2. ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย : บทบาทหน้าที่ในสถานะประเพณีประดิษฐ์ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
  ธีรภัทร คำทิ้ง และภาคภูมิ สุขเจริญ
3. การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย
  อังสุมาลิน จำนงชอบ อาทิตยา ปาทาน และจุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
4. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานภายใต้อิทธิพลทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถทางธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
  เพ็ญพร ปุกหุต วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ มาร์ฎา ชยทัตโต
5. ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-channel) ในรูปแบบ Buy Online Pickup in Store (BOPS)
  เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และวริษฐ์ รินทอง
6. ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม
  ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
7. ระดับภาวะความเครียดทางการเงินและการตกแต่งกำไรผ่านรายการคงค้างภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
  พิมลพรรณ สืบศรี และศิลปพร ศรีจั่นเพชร
8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถที่จะชำระหนี้ของบริษัทและผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ประภาพร กิจดำรงธรรม พงษ์สุทธิ พื้นแสน และ ปาริฉัตร ศิลปเทศ
9. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของบริษัทกลุ่ม SET50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ประทุมมา ภูริบริบูรณ์

บทความวิชาการ
1. การวิเคราะห์คุณภาพการบริการแบบ 2 มิติ ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต
  อัศวิน แสงพิกุล

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน