วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

บทความวิจัย
1. การศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
  ราณี อิสิชัยกุล รชพร จันทร์สว่าง ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ และยงยุทธ แก้วอุดม
2. แนวทางการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  สิริวงษ์ เอียสกุล และนุชจรินทร์ โลหะปาน
3. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิแดง
  รัชฎาพร ใจมั่น อัศพงษ์ อุประวรรณา และณัฐพงศ์ กันหา
4. คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ป่วยที่มารับบริการทางการแพทย์: กรณีศึกษาสถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
  เอกนรินทร์ โชคนาคะวโร ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และชมพูนุช สุวรรณศรี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  แววดาว พรมเสน
6. ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและพื้นที่เชื่อมโยง
  กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
7. การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอนบพิตำตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ปรีดา นัคเร ชนิดา รอดอยู่ และปัญจพร เกื้่อนุ้ย
8. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล
  ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และพลากร สัตย์ซื่อ
9. การเปลี่ยนแปลงของความนิยมทางการศึกษาวิจัยด้านสื่อใหม่และการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ในช่วงปี ค.ศ.2012-2018
  พิเชษฐ์ แตงอ่อน และปภัสสรา ชัยวงศ์

บทความวิชาการ
1. ศิลปะแห่งโรตี พื้นที่ของโรฮิงญา: โรตีกับการก่อรูปอัตลักษณ์ของโรฮิงยาในเรื่องสั้นไทย
  ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน