วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN Online : 2673-0057 ISSN Print : 2651-1541
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555

บทความวิจัย
1. ทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีต่อข้อความสั้น (SMS) เชิงพาณิชย์
  กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
2. การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดอุปสงค์อาหารเวียดนาม : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
  สามารถ ปิติพัฒน์
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ภูมิภาคิณศร์ อิสสระยางกูล
4. ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบแบ่งสำหรับปัญหาการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์
  ฉัฐไชย์ สีนาวงศ์ และ วรสิทธิ์ จิระราชว
5. การพัฒนาสลัดครีมบีทรูท
  สุภางค์ เรืองฉาย และ สิรินาท ตัณฑเกษม
6. ภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยว
  พิชัย ริรมานสกุล
7. การศึกษาเปรียบเทียบส่วนขยายที่วางข้างหลังที่ปรากฏในข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ชั้นนำในป
  พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์
8. กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอก
  ณุวีร์ ชมพูชาติ

บทความวิชาการ
1. การรับส่งเอกสรารทางธุรกิจด้วย WEB-EDI
  สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
2. การประยุกต์ใช้ิแนวคิดผลิตภาพวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการอาคารชุดพักอาศัย
  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
3. กิจการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  สานิตย์ หนูนิล
4. การจ้างแรงงานเด็กในประเทศไทย
  กรกช วนกรกุล
5. การประกอบสร้างข่าวการสลายการชุมนุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่เสนอผ้่านเว็บไซต์ CNN.com : การศึกษาเชิ
  นฤมล จันทรศุภวงศ์

บทความปริทัศน์
1. อิทธิพลของพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน
  กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง และ สุธินี ฤทษ์ขำ
2. อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในภาคการท่องเที่ยว
  วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และ พัฒนิจ โกญจนาท

บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -

กลับสู่ด้านบน