Your login :
  Password :
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
  มุมคนทำบัญชี  
  มุมคนทำภาษี  
  บทความวิจัย  
  บทความวิชาการ  
  สาระน่ารู้  

กันยายน 2559
อา พฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
     
  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (ต่อ)  
 

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มี 4 ปรเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

  • คุณสมบัติของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

1. สมาชิกสามัญ จะต้อมงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 13 ดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2) มีสัญชาติไทย
3) สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือได้รับการประกาศนียบัตร หรือวุธอื่นเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ที่สภาวิชาชีพรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
5) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
2. สมาชิกวิสามัญจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามามที่ระบุไว้ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 มาตรา 14 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2) มีสัญชาติไทยหรือผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่มีสัญชาติของประเทศซึ่งยินยอมให้ผู้มัสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได้ และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13(1) (3) (4) (5) และ (6)
3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6)
3. สมาชิกสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 14 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2)  ดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2) มีสัญชาติไทย
3) มีวุฒิการศึกษา ดังนี้
ก. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ทางด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาบัญชีเป็นหลัก บริหาร
ธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรืออนุปริญญาทางการบัญชีหรือ
ข. อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลักหรือบริหารธุรกิจ
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (4) (5) และ (6)
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 15 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

  • สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 16 มีดังนี้
1. สมาชิกสามัญ มีสิทธิละหน้าที่ดังนี้
1) แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่
2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่
3) เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
4) ชำระค่าบำรุงสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
5) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี และปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
6) สิทธิและหน้าที่อื่นที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
2. สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ 1) 4) 5) และข้อ 6)

  • การสิ้นสุดามาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อเกิดกรณีหนึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ดังนี้

  • ตาย
  • ลาออก
  • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 หรือ มาตรา 14 หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติเพิกถอนกรณีสมาชิกกิตติมศักดิ์
  • ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกโดยไม่มีเหตุผลอันควรตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
  • ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

                อัตราบำรุงสมาชิกรายปีประเภทสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 มีอัตรา 500 บาทต่อปี ส่วนสมาชิกสมทบมีอัตราค่าบำรุงสมาชิกรายปีเท่ากับ 300 บาทต่อปี ทั้งนี้สามารถชำระบำรุงสมาชิกในอัตราดังกล่าวเป็นรายที่ 3 หรือราย 5 ปีก็ได้
จากได้ที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกิบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นจะต้องทราบและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีจะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป

** ที่มา - พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  - ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสมาชิกและการรับสมาชิก พ.ศ. 2547  -  ข้อบังคัญสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่องค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ. 2547  - คำชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 
 

 

 
     
   
  สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ )
โทรศัพท์ 0-2697-6222, โทรสาร 0-2277-4347