ชื่อ-นามสกุล
หรือ
ตำแหน่ง-หน่วยงาน   

 # ชื่อ-นามสกุล คณะวิชา/หน่วยงาน โทรศัพท์ สถานที่
 1      อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ 4067  
 2      หัวหน้าสาขาวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4047  
 3      อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ 4075  
 4      อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ  
 5  ห้องสาธิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม     6125-6128  
 6  ห้องสาธิตการจัดอาหาร     6129  
 7      อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 5035  
 8      ผู้อำนวยศูนย์ UTCC E-commerce incubator 6135  
 9      Executive Assistant 6155  
 10      ผู้อำนวยการศูนย์บมเพาะ 6148 ( 1 )  
 11      อาจารย์ประจำ คณะบัญชี 4224  
 12  ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับอาจารย์คณะบัญชี     6224  
 13  ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม   4252  
 14      อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ 4424  
 15      อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ 4440  
 16      อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ 4440  
 17  ห้องอเนกประสงค์ (ห้องอาหาร)     6335 ( 2 )  
 18      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4680  
 19      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4624  
 20      อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4673  
 21      สาขาวิชาภาษาไทย 4632  
 22      อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 4696  
 23      สาขาวิชาภาษาจีน 4628  
 24      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4679  
 25      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4699  
 26      สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป 4661  
 27      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4662  
 28      สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 4694  
 29      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 6443 ( 2 )  
 30      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4722  
 31      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 4720  
 32  เจ้าหน้าที่ประจำคณะมนุษยศาสตร์ (โครงการเฉินตู)     6437  
 33  อาจารย์นงลักษณ์  จิตวรประวัติ    
 34  อาจารย์สุพัชชา  อินทูโศภณ    
 35  อาจารย์เกวลิน  สวนบุรี    
 36  อาจารย์พรณิชา  วีระศัณโฑ    
 37  อาจารย์ศศิธร  มงคลศรีพัฒนา   4855  
 38      ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6513  
 39  ห้อง Studio ถ่ายภาพ     6614  
 40  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 7704     6623  
 41  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 7801     6624  
 42  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 7804     6625  
 43  ผศ.เฉลิมชนม์  ไวศยดำรง   6710 ( 2 )  
 44       6711 ( 2 )  
 45      เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ 6725 ( 2 )  
 46      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6722( 2 )  
 47  ห้องอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์     6723  
 48      เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิติศาสตร์ 6805  
 49      เจ้าหน้าที่ 6731  
 50      เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการต่างประเทศ 6131 ( 2 )  
 51      ผู้อำนวยการ 6141  
 52      เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6141  
 53      นักวิจัย ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 6349 ( 2 )  
 54  หลักสูตร TEPCOT     6863  
 55      นักวิจัย 6355 ( 1 )  
 56      เจ้าหน้าที่ธุรการ 6356 ( 2 )  
 57  ห้องพิมพ์ข้อสอบ     6893  
 58       6894 ( 2 )  
 59      รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร 6997 ( 2 )  
 60      ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักอธิการบดี 6697  
 61      เลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร 6992 ( 1 )  
 62      เลขาผู้ช่วยอธิการบดีสำนักอธิการบดี  
 63      หัวหน้าแผนก 6024 ( 2 )  
 64  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับเครื่อง EDC     02-6923008  
 65  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับเครื่อง EDC     02-6923009  
 66  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับเครื่อง EDC     02-6923010  
 67  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับเครื่อง EDC     02-6922917  
 68  น.ส.กนกพรรณ  พันธุ์อุไร   6060 ( 2 )  
 69      เจ้าหน้าที่ 6432  
 70      เจ้าหน้าที่ธุรการ 6097  
 71  บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด     6017  
 72      หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 6330 ( 1 )  
 73      นักวิชาการ 6331 ( 1 )  
 74       6901 ( 1 )  
 75  ลานเด็กหอ     6924 - 6926  
 76  ป้อมยาม     6925  
 77      เจ้าหน้าที่ 6941 ( 1 )  
 78  รปภ.หน้าห้องปฏิบัติการ     6285  
 79  รปภ.หน้าห้องปฏิบัติการ     6286  
 80      นักวิชาการ 6293  
 81      เจ้าหน้าที่ธุรการ 6271 ( 1 )  
 82  ห้อง STUDIO แผนกผลิตสื่อการสอน     6273  
 83      เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ 6251  
 84      เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 6258  
 85      เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 6262  
 86      เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 6262  
 87      ห้องค้นคว้า (กำลังทำเรื่องขอ) 6254 ( 2 )  
 88  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับสมาร์ทเพิร์ท     02-2752209  
 89  เบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ใช้กับสมาร์ทเพิร์ท     02-2752208  
 90  นายปราโมทย์  โชติมงคล   6387 ( 2 )  
 91      เจ้าหน้าที่ธุรการ 6384  
 92      นักวิชาการ กองแผนงาน 6361 ( 2 )  
 93      ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและความปลอดภัย  
 94      เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ 6771 ( 1 )  
 95      เจ้าหน้าที่ 6768 ( 1 )  
 96      เลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร 6992  
 97      รักษาการหัวหน้าแผนกงานประชุม 6011 ( 1 )  
 98       6096  
 99      นักวิชาการ 6649 ( 2 )  
 100      นักวิจัยศูนย์ 6642 ( 1 )  
 101      นักวิจัย 6652 ( 2 )  
 102      ประธานสถาบันวิชาการนโยบาย 6804  
 103      ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการนโยบาย 6804  
 104      ผู้ช่วยวิจัย 6805  
 105      นักวิจัย 6644  
 106      Web Programmer 6638 ( 2 )  
 107      พนักงานเก็บข้อมูล 6645 ( 2 )  
 108      พนักงานเก็บข้อมูล 6647  
 109      พนักงานเก็บข้อมูล 6632 ( 2 )  
 110      ผู้อำนวยการ Regional Training Center 6651 ( 2 )  
 111      เจ้าหน้าที่ธุรการ 6654  
 112  สำรองสาย     6576 ( 2 )  
 113  ศูนย์ U-Store (แอปเปิ้ล)     02-692-1165  
 114  ห้องกิจกรรมปริญญาโท     6227  
 115  หอพักราชินี     6662  
 116  หอการค้า (ราชบพิศ)     02-018-6888  
 117  ห้องวงจรปิด      
 118  คณะกรรมการ นศ. คณะบริหารธุรกิจ     6961  
 119  คณะกรรมการ นศ. คณะบัญชี     6962  
 120  คณะกรรมการ นศ. คณะเศรษฐศาสตร์     6963  
 121  คณะกรรมการ นศ. คณะมนุษยศาสตร์     6964  
 122  คณะกรรมการ นศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     6965  
 123  คณะกรรมการ นศ. คณะนิเทศศาสตร์     6966  
 124  คณะกรรมการ นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์     6967  
 125  คณะกรรมการ นศ. คณะนิติศาสตร์     6968  
 126  ชมรมคาราเต้      
 127  ชมรมคอมพิวเตอร์      
 128  ชมรมเทควันโด      
 129  งานค่ายลูกแม่ไทร (เฉพาะกิจ)     ห้องพี่เลี้ยง  
 130      อาคาร 5 ชั้น 2 6556 ( 2 )  
 131      อาคาร 5 ชั้น 3 6557 ( 2 )  
 132      อาคาร 5 ชั้น 4 6543  
 133      อาคาร 5 ชั้น 5 6544  
 134      อาคาร 5 ชั้น 6 6597  
 135      อาคาร 5 ชั้น 7 6545  
 136      อาคาร 5 ชั้น 8 6596  
 137      อาคาร 5 ชั้น 9 6546  
 138      อาคาร 7 ชั้น 2 6564  
 139      อาคาร 7 ชั้น 3 6565  
 140      อาคาร 7 ชั้น 4 6566  
 141      อาคาร 7 ชั้น 5 6547  
 142      อาคาร 7 ชั้น 6 6595  
 143      อาคาร 7 ชั้น 7 6548  
 144      อาคาร 7 ชั้น 8 6594  
 145      อาคาร 7 ชั้น 9 6549  
 146      อาคาร 7 ชั้น 10 6593  
 147      อาคาร 7 ชั้น 11 6567  
 148      อาคาร 7 ชั้น 12 6568  
 149      อาคาร 9 ชั้น ใต้ดิน 6550  
 150      อาคาร 10 ชั้น 3 6663  
 151      อาคาร 10 ชั้น 4 6551  
 152      อาคาร 11 ชั้น 7 6552  
 153      อาคาร 21 ชั้น 2 6657  
 154      อาคาร 21 ชั้น 3 6658  
 155      อาคาร 21 ชั้น 4 6659  
 156      อาคาร 21 ชั้น 5 6660  
 157      อาคาร 21 ชั้น 6 6661  


copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย