ผู้ดูแลระบบ  
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
ความเป็นมา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบัน ผลิตเป็นราย 3 เดือน เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งมีการดำเนินงานและจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article)

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพในทางวิชาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้ เพราะผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน จึงทำให้วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2549 – 2552) ซึ่งปัจจุบันสามารถสืบค้นบทความของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จากหน้า website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.utcc.ac.th/utccjournal หรือวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) http://tci.trf.or.th 

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เสนอผลงานวิชาการ
     
นโยบายการรับบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) จากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ข้อความที่ปรากฎภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถส่ง Online พร้อมแนบไฟล์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความแนบต้นฉบับบทความพร้อมไฟล์บทความ (Microsoft Word) จำนวน 1 แผ่น โดยจัดส่งมายัง

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฝ่ายวิชาการ เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: piraporn_soo@utcc.ac.th

รายละเอียดการส่งบทความอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความภายในเล่มวารสารวิชาการทุกเล่ม
หรือที่ www.utcc.ac.th/utccjournal

 
กำหนดเผยแพร่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดออกเผยแพร่ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
 
การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ครั้งละ 500 เล่ม
 
การเผยแพร่ฉบับ Online

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: www.utcc.ac.th/utccjournal 
 
สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-2183549-50 โทรสาร 02-2153612
http://www.cuprint.chula.ac.th
 
 
 
กลับสู่ด้านบน
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย