รายละเอียด | สมัครเข้าร่วมโครงการ | กำหนดการ | ข้อมูลติวเตอร์ | แผนผังอาคาร | ติดต่อสอบถาม
 
ข้อมูลติวเตอร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  • อ.ด.(วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ม.(วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
   
อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
  • Ph.D. (English as an International Language), Chulalongkorn University
  • M.A. (Language and Communication), National Institute of Development Administration ,
    the exchange program with Indiana University (Bloomington)
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • Cert. in TEFL, RELC, Singapore
   
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2013 All rights reserved.