* ไฟล์รูปไม่ควรเกิน 3 mb.

ระดับความรู้ภาษาจีนกลาง(Mandarin Chinese)
หลักสูตร TEPCIAN เป็นหลักสูตรฯที่เริ่มสอนภาษาจีนกลางในระดับพื้นฐาน มุ่งเรียนการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจทางธุรกิจ การกรอกระดับความรู้ภาษาจีนกลางเพียงเพื่อต้องการทราบว่าท่านเคยเรียนมาก่อนหรือไม่ เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนและเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียน
เคยเรียนภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese) มาก่อนหรือไม่
คุณคิดว่าระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese) ของคุณอยู่ในระดับใด
ทักษะการฟัง  
ทักษะการพูด  
ทักษะการอ่าน  
ทักษะการเขียน  


ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา (Privacy Notice for students)