การสอบคัดเลือกทุน ปวส.100% ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ วัน เดือน ปี สถานที่
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - http://www.utcc.ac.th
- ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 http://www.utcc.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 http://www.utcc.ac.th
ยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยชำระค่าประกันทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
และค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง จำนวน 4,200 บาท
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท
วันพุธที่ 19 - วันจันทร์ที่ 24ธันวาคม 2561 - โอนเงินผ่านธนาคาร และส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่
e-mail: ratanamongkon@utcc.ac.th
- ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6910 และ 02-697-6913
รายงานตัว ยื่นหลักฐานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์และเซ็นสัญญารับทุน วันจันทร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุน (กรอกใบสมัครบนระบบออนไลน์ กรอกข้อมูล ปริ๊นท์ใบสมัครสอบ)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 3 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 3 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 2 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
 1. ยื่นด้วยตนเอง
  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 2. ส่งทางไปรษณีย์ที่
  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400