การสอบคัดเลือกทุน ปวส.100% ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ วัน เดือน ปี สถานที่
รับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - http://www.utcc.ac.th
- ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 http://www.utcc.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 http://www.utcc.ac.th
- ชำระค่าประกันทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง จำนวน 4,200 บาท
ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท
วันที่ 20 - 25 เมษายน 2563 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุน (กรอกใบสมัครบนระบบออนไลน์ กรอกข้อมูล ปริ๊นท์ใบสมัครสอบ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบ รบ.1 แสดงผลการเรียน 3 ภาคเรียน
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งเอกสารการสมัครที่ [email protected]