ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
   
ชื่อ ::
สกุล ::
อายุ ::
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)::
โทรศัพท์ ::
e - mail ::
โรงเรียน ::
สาขาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
 • นวัตกรรมสื่อสารมวลชน
  กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
  กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
  กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
 • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
  กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา
  กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/อื่น ๆ
     ต้องการ e-mail ไปรษณีย์
     ไม่ต้องการ  
   
 
   

 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.