การสัมมนาวิชาการ..
ห้องสมุดทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

การลงทะเบียน และสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด)
 • ลงทะเบียนออนไลน์ และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่
 • หรือ Fax ใบตอบรับมายังสำนักหอสมุดกลาง ที่หมายเลข 02-697-6251
 • เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณา Fax เอกสาร Pay-in Slip มาที่หมายเลข 02-697-6251 หรือ 02-697-6257
  หรือ email เอกสาร Pay-in Slip มายังสำนักหอสมุดกลาง ที่ email : sansanee_odt@utcc.ac.th
  ATTN คุณศันสนีย์ อดทน
 • ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหน้างาน
 • ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ณ ธนาคารต่อไปนี้
  1) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 030-0-30892-1 สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ชื่อบัญชี นางศันสนีย์ อดทน และ น.ส.ปนัดดา บุญสิงห์
  2) ธนาณัติสั่งจ่าย นางศันสนีย์ อดทน ตู้ปณ. 55 ปณฝ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม.10325
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
สมาชิก อพส. 800 บาท 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป 1,000 บาท 1,200 บาท
กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
  8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
  9.00 - 9.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
  9.15 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “Mindset ด้านการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ยุคดิจิทัล เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม”
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม
ผู้อานวยการ สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (สมาชิก อพส. เลือกประธาน ชุดที่ 16)
  10.30 - 11.45 น. การพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพบรรณารักษ์ กับบริบทการเรียนรู้ยุคดิจิทัล: การสร้าง และสรรหา High Potential Personnel
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ High Potential Personnel
  11.45 - 12.00 น. ถาม-ตอบ จับรางวัล
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.00 น. ทิศทางการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติในยุคดิจิทัล
โดย ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดย ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย และผู้อำนวยการสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  14.00 - 15.00 น. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha กับแหล่งการเรียนรู้อุดมศึกษา
โดย คุณพงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
  15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  15.15 - 16.15 น. แนวคิดสำคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องสมุดสำหรับผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล
โดย คุณพัชรา รุ่งสุข รองประธานบริหาร บริษัทอินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 จากัด
และ คุณจิตติ อภิบุญ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  16.15 - 16.30 น. ประกาศผลการเลือกประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 16
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
  9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน
  9.30 - 10.30 น. Mindfulness กับการพัฒนาสติและสมาธิในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการทางานให้เต็มประสิทธิภาพ
โดย ดร. ณัชร สยามวาลา
  10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  10.30 - 11.30 น. Mindfulness กับการพัฒนาสติและสมาธิในยุคดิจิทัลฯ (ต่อ) ฝึกปฏิบัติ
โดย ดร. ณัชร สยามวาลา
  11.30 - 12.00 น. ถาม-ตอบ จับรางวัล
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 13.30 น. ความสาคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย International University Rankings
โดย Todd Hornal, Time Higher Education
  13.30 - 14.00 น. New Technology and Mechanism for Libraries in the Digital Era
บริการสารสนเทศออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา
โดย ดร. พลภัทร อุดมผล Business Development Director บริษัท Ookbee จำกัด
  14.30 - 16.00 น. นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งเสริมการบริการของห้องสมุดและสถาบันอุดมศึกษา ระบบสืบค้นอัจฉริยะ EBSCO Discovery Service, Cloud Technology เพื่อการศึกษาโดย Microsoft และ Adobe และ ฐานข้อมูลสาหรับการค้นคว้าวิจัย เป็นต้น
  16.00 น. จับรางวัลใหญ่ และ ปิดการสัมมนา