การสัมมนาวิชาการ..
ห้องสมุดทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
เลขที่สมัคร ชื่อสกุล ที่ทำงาน/สถานศึกษา
 0001  นางชลดา. สมัครเกษตรการ  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
 0002  น.ส.วาศินี ศรีชูเปี่ยม  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 0003  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
 0004  น.ส. รจนีย์ นารินนท์  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0005  น.ส. สุพิศ บายคายคม  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0006  น.ส. ณัฏฐนันธ์ ไชยศรียา  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0007  อรทัย วารีสอาด  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0008  นางสาวสุจิตรา แร่มี  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 0009  นางสมศรี อ้นประดิษฐ์  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 0010  น.ส.ปาณิสรา ณ ราช  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 0011  น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 0012  Pinsuda Deethavorn  Cambridge University Press
 0013  อาจารย์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 0014  จิณห์นิภา สว่างโฉม  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0015  กาญจนา โล่ห์นารายณ์  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0016  ภัทรภร ยวนพันธุ์  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0017  นายเดชพล กุลัตถ์นาม  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
 0018  นางสาววาสนา วงษ์ศิลป์  ห้องสมุดโรงพยาบาลอุดรธานี
 0019  นางเดือนฉาย ใจคง  ห้องสมุดโรงพยาบาลนครพนม
 0020  นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0021  นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0022  นางสาวประภัสสร สาระนาค  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 0023  กนกนภา มานาแวน  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 0024  เสาวณีย์ ทองใบ  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์มิชช่ัน
 0025  นางมยุรี ดีสิน  ห้องสมุดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 0026  ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
 0027  อิสยาห์ พันศริพัฒน์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0028  กันตพงศ์ พุ่มอยู่  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0029  นางสาวสมปอง เขียวทอง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 0030  ดวงกมล เกษภาษา  มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน
 0031  ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 0032  นฤมล พฤกษศิลป์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 0033  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 0034  นางสาวลมัย ประคอนสี  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 0035  สุรีรัตยา บุญแสนแผน  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 0036  รัตนา พรหมสวัสดิ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีมหานคร
 0037  รำพึง กลิ่นชั้น  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 0038  นายพนม จรูญแสง  สำนักวิทยบริดาร ม.อุบลราชธานี
 0039  นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 0040  ศิรินาฎ ศรีภักดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ
 0041  นางสุพัตตรา สุขใส  สำนักวทยบริการ ม.อุบลฯ
 0042  นางสาวสุกัญญา ปิตคุณ  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 0043  นายบุญถนอม จันทร์ชนะ  สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
 0044  นางสาวาพาภรณ์ ทาจิตต์  สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
 0045  น.ส.สุพาภรณ์ ทาจิตต์  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 0046  เยาวภานี รอดเพ็ชร  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 0047  มยุรี ยาวิลาศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
 0048  นายสมภพ หนูอ้น  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 0049  นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0050  Suthon Supawong  Siam University
 0051  นิพรรณ ทัฬหะกุลธร  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 0052  พรรณี จิวพุทธิธรรม  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 0053  ธนศักดิ์ เมืองเจริญ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 0054  นางสาวจิตชญา กรสันเทียะ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 0055  นางสาวยุวรี ลอยสนั่น  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 0056  คมเดช บุญประเสริฐ  มหาวิทยาลัยสยาม
 0057  สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
 0058  ประกายรัตน์ ใจเที่ยง  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 0059  อัฏฐิภา จุลพิสิฐ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 0060   บุญญาพร มารุ่งเรือง  สำนักบรรณสาร
 0061  ศิริวรรณ ศิริภิรมย์  สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ