การสัมมนาวิชาการ..
ห้องสมุดทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุด Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
เลขที่สมัคร ชื่อสกุล ที่ทำงาน/สถานศึกษา
 0001  นางชลดา. สมัครเกษตรการ  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
 0002  น.ส.วาศินี ศรีชูเปี่ยม  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 0003  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 0004  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา
 0005  น.ส. รจนีย์ นารินนท์  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0006  น.ส. สุพิศ บายคายคม  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0007  น.ส. ณัฏฐนันธ์ ไชยศรียา  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
 0008  อรทัย วารีสอาด  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0009  นางสาวสุจิตรา แร่มี  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 0010  นางสมศรี อ้นประดิษฐ์  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 0011  น.ส.ปาณิสรา ณ ราช  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 0012  น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 0013  Pinsuda Deethavorn  Cambridge University Press
 0014  อาจารย์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 0015  จิณห์นิภา สว่างโฉม  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0016  กาญจนา โล่ห์นารายณ์  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0017  ภัทรภร ยวนพันธุ์  ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล
 0018  นายเดชพล กุลัตถ์นาม  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
 0019  นางสาววาสนา วงษ์ศิลป์  ห้องสมุดโรงพยาบาลอุดรธานี
 0020  นางเดือนฉาย ใจคง  ห้องสมุดโรงพยาบาลนครพนม
 0021  นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0022  นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0023  นางสาวประภัสสร สาระนาค  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 0024  กนกนภา มานาแวน  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม