หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบผลสอบรอบ 1
ตรวจสอบห้องสอบรอบ 2
วันเวลาทดสอบ
สถานที่สอบ
ติดต่อสอบถาม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมสอบความรู้พื้นฐาน Microsoft Office ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร BBA และบัญชีบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
กรุณาติดตามรายละเอียดการทดสอบของโครงการทดสอบความรู้ Microsoft Office
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังใน Web site มหาวิทยาลัย

 
  วัตถุประสงค์
  • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ซึ่งประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint
  • เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ได้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการใช้งาน Microsoft Office ของตนเอง
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่สามารถเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดงาน

  การทราบผลและเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

นักศึกษาสามารถทราบผลทันทีหลังการทดสอบเสร็จสิ้น โดยจะถือว่านักศึกษาผ่านการทดสอบก็ต่อเมื่อนักศึกษาสอบได้ 8 คะแนน จาก 15 คะแนน ในทุกโปรแกรมและนักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย

  รายละเอียดของแบบทดสอบ

แบบทดสอบประกอบด้วยการวัดความรู้ชุด Microsoft Office 2007 ซึ่งประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint โดยแต่ละโปรแกรมจะมีแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 45 ข้อ  การทดสอบจะเริ่มจากการชี้แจงวิธีการเป็นเวลา 20 นาที  ตามด้วยการทำแบบทดสอบอีก 60 นาที  แบบทดสอบทุกข้อได้รับการกลั่นกรองโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  จะต้องทำอย่างไรหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์

มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านใน 2 กรณี คือ ไม่ได้มาสอบในวันเวลาที่ได้กำหนดให้ หรือได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ในกรณีดังกล่าวนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรละ 500 บาท มิฉะนั้นจะมีผลในการขอสำเร็จการศึกษา

  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

  • บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบเสร็จชำระเงินการลงทะเบียน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2011 All rights reserved.