หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบผลสอบรอบ 1
ตรวจสอบห้องสอบรอบ 2
วันเวลาทดสอบ
สถานที่สอบ
ติดต่อสอบถาม

โครงการทดสอบโปรแกรม Microsoft office 2007

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ให้เลื่อนไปสอบวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2554 แทนเนื่องจากไฟฟ้าดับ
ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาใช้ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบเดิม
โอกาสสุดท้ายจริงๆ สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยได้ทดสอบสามารถลงชื่อสอบได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  เวลาสิ้นสุดการลงชื่อแต่ละรอบ
รอบสอบ วันสิ้นสุดการลงชื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 54 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 54 เวลา 12.00 น.

  สถานที่ลงชื่อ นักศึกษาสามารถลงชื่อผ่านทาง 2 ช่องทางดังนี้

1.ลงชื่อโดยตรงด้วยตนเอง (ช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น.)

- อาจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2
- อาจารย์สุกัญญา เบญจวนิช ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2
- คุณมนต์สินี เกิดชนะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 2 หอประชุม
- คุณอารีรัตน์ มีเย็น ห้องสำนักคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

2.ทาง e-mail

ส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา วันที่ต้องการสอบ ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่บันทึกลงระบบ
(วันและเวลาสิ้นสุดเป็นไปตามเงื่อนไขตารางด้านบน)
ส่ง e-mail มาที่ m_auttawit@yahoo.com ตั้งชื่อเรื่องที่จะส่งเป็น “ลงชื่อสอบ”
ทางทีมงานจะตรวจสอบ mail ทันที เมื่อสิ้นสุดการลงชื่อแต่ละวัน และจะติดต่อกลับถ้าได้รับ mail แล้ว

** นักศึกษาที่ลงชื่อเข้าสอบผ่านทั้ง 2 ช่องทางสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในวันสอบ **
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2011 All rights reserved.