คู่มือประกันคุณภาพ
จาก สมศ.

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอ
ความร่วมมือในการจัดทำระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้
Software SAS จากคณะวิชา
ฝ่าย และหน่วยงานในมหาิวิทยาลัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา
ได้จัดประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการ
จัดทำ "KM:เทคนิคการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน"

คู่มือ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
 

รายนามผู้ประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา

รายนามผู้ประเมินคุณภาพ ภายใน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
ประจำปีการศึกษา 2547

 
 
 

 ข้อมูลการบรรยายโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "TQA : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
ตัวอย่างการเขียน Strategy Map ระดับมหาวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2550
 ข้อมูลการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
 ข้อมูลการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549
จดหมายข่าว งานประกันคุณภาพ (รายเดือน)  
 ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ดัชนีตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. โดย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระเบียบวิธีการประเมินเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK 
คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย (ภาคการค้า และการบริการ)

 

 กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมกรรมการพัฒนาดัชน ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2550
  กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานเพื่อขอรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK ในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2550

มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการแต่งจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และได้มีการายงานผลการประเมินฯโดยวาจา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2545
Last Update : 31 ตุลาคม 2550