ระเบียบพัสดุ

ระเบียบวิทยาลัยการค้าว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. 2527

หมวด 1 : ข้อความทั่วไป
หมวด 2 : การจัดหาพัสดุ
               >> การซื้อและการจ้าง
               >> รายงานขอซื้อขอจ้าง
               >> หลักประกัน
               >> การจ่ายเงินล่วงหน้า
               >> การทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
               >> การลงโทษผู้ทิ้งงาน
               >> การทำเอง
               >> การแลกเปลี่ยน
หมวด 3 : อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
               >> การยืมการควบคุมพัสดุ
               >> การจำหน่าย

หมวด 1 : ข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบวิทยาลัยการค้า ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2527
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยการค้า ว่าด้วย การจัดซื้อทรัพย์สิน และการจ้าง พ.ศ. 2524
บรรดาระเบียบ หรือประกาศใดๆ หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ที่ขัดหรือแย้งกันกับข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
   “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
   “การพัสดุ” หมายความว่า การซื้อ การจ้าง การซ่อม และบำรุงรักษา การจัดทำเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า
   “อธิการ” ให้หมายถึง อธิการวิทยาลัยการค้า
   “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจากอธิการ ให้มีหน้าที่ หรือปฎิบัติงาน เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
   “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด
   “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทำของหรือการรับขนของและการจ้างเหมาบริการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   “ผู้สั่งซื้อ” หมายความว่า ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ซื้อ
   “ผู้สั่งจ้าง” หมายความว่า ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้จ้าง
   “ผู้ซื้อ” หมายความว่า อธิการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน
   “ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า อธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน
ข้อ 5. ให้อธิการเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ และอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยคำนึงถึงตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจนั้นเป็นสำคัญ และให้มีอำนาจออกคำสั่งกำหนดแนวทางหรือประกาศใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การจัดการบริหารงานพัสดุเป็นไปโดยเรียบร้อย
ข้อ 6. การใดที่มิได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ขอรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยเป็นรายๆไป
หมวด 2 : การจัดหาพัสด
การซื้อและการจ้าง
ข้อ 7. การซื้อกระทำได้ 4 วิธี ดังนี้
   1. วิธีตกลงราคา
   2. วิธีสอบราคา
   3. วิธีประกวดราคา
   4. วิธีพิเศษ
ข้อ 8. การจ้างกระทำได้ 5 วิธี ดังนี้
   1. วิธีตกลงราคา
   2. วิธีกำหนดราคา
   3. วิธีสอบราคา
   4. วิธีประกวดราคา
   5. วิธีพิเศษ
ข้อ 9. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 30,000 บาท
ข้อ 10. การจ้างโดยวิธีกำหนดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 40,000 บาท และอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และคำนวณค่าจ้างตามส่วนแห่งงานนั้น
ข้อ 11. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้อ 12.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป
ข้อ 13. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกินกว่า 50,000 บาท ให้กระทำในเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
   1. เป็นพัสดุที่ขายเฉพาะอย่าง หรือเป็นงานฝีมือ ที่ต้องการช่างชำนาญเป็นพิเศษ
   2. เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
   3. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่วิทยาลัยได้
   4. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
   5. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
   6. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ 14. การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกินกว่า 50,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
   1. เป็นงานที่ต้องการช่างผู้มีฝีมือจริงๆ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ
   2. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่วิทยาลัย
   3. เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ข้อ 15. การซื้อหรือการจ้างทุกวิธี นอกจากซื้อที่ดิน ตามข้อ 16. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับมอบอำนาจ ทำรายงานเสนออธิการตามรายงานดังต่อไปนี้
   1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
   2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
   3. ราคาพัสดุหรือราคาจ้างในท้องตลาดในขณะที่สืบทราบหรือประมาณได้และถ้าเคยซื้อหรือจ้างมาก่อนก็ให้แสดงราคาซื้อหรือการจ้างครั้งหลังสุดที่เคยซื้อหรือจ้างด้วย
   4. วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง
   5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
   6. วิธีการซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
   7. ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 16. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดิน ให้คณะกรรมการที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้งทำรายงานเสนอต่ออธิการตามรายการดังต่อไปนี้
   1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
   2. รายละเอียดของที่ดินที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และห้องที่ที่ต้องการ
   3. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
   4. ราคาซื้อขายของที่ดินใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด
   5. วงเงินที่จะซื้อ
   6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
   7. ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี)
การดำเนินการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงก่อน ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการ
ข้อ 17. เมื่ออธิการให้การเห็นชอบตามรายงานที่เสนอข้อ 15. หรือ ข้อ 16. แล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นๆต่อไปได้
ข้อ 18. ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้อธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฎิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
   1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
   2. คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
   3. คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
   4. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
   5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
   6. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
   7. คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา
ข้อ 19. คณะกรรมการตามข้อ 18. แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย จะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ในการซื้อหรือการจ้างรายเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับซองประกวดราคา เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุกคณะเว้นแต่คณะกรรมการรับซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ 20. ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือเสียงเอกฉันท์
ข้อ 21. วิธีการซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 7. และข้อ 8. ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เป็นคราวๆ ไป
ข้อ 22. หน้าที่คณะกรรมการตามข้อ 18.ให้อธิการกำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ
ข้อ 23. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฎว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
ใบแจ้งความสอบราคายังสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรียกผู้เสนอราคาในราคาต่ำสุด ตามลำดับมาต่อรองราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากรายใดยอมลดราคาลงอยู่ภายในวงเงินงบประมาณก็ให้รายงานอธิการเพื่อสั่งการต่อไป แต่ถ้าผู้เสนอราคาไม่ยอมหรือลดราคาแล้วยังสูงกว่าเงินงบประมาณ ให้อธิการทำความตกลงกับสภาวิทยาลัยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม หรือจะยกเลิกการสอบราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ก็ได้ ตามแต่อธิการจะเห็นสมควร
หลักประกัน
ข้อ 24. หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
   1. เงินสด
   2. เซ็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
   3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
   4. พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้อ 25. หลักประกันดังกล่าวในข้อ 24.ให้เรียกไว้ตามอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง และให้วิทยาลัยคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแล้วแต่กรณีโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวพ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ 26 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้ว่าจ้าง จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นจะต้องจ่ายซื้อหนังสือและวารสารหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการที่จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป
การทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
ข้อ 27. การซื้อหรือการจ้าง ให้ทำสัญญาเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีที่จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการ
การเรียกค่าเสียหายจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างในกรณีไม่ปฎิบัติตามสัญญา ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดในสัญญานั้นๆ
ข้อ 28. การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาท้ายระเบียบนี้โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในตัวอย่างสัญญา และไม่ทำให้ทางวิทยาลัยเสียเปรียบก็กระทำได้
ข้อ 29. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่วิทยาลัย หรือไม่ทำให้วิทยาลัยเสียประโยชน์ ให้อยู่ในอำนาจของอธิการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
ข้อ 30. การต่อสัญญา สำหรับวงเงินสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการหรือสภาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ 31. ผู้ประกวดราคาได้แล้วไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่วิทยาลัยกำหนดหรือผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฎิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ทางวิทยาลัยริบหลักประกันตามข้อ 24.
การทำเอง
ข้อ 32. ในการจัดทำเอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น
การแลกเปลี่ยน
ข้อ 33. การแลกเปลี่ยนพัสดุให้กระทำได้โดยให้อธิการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อ 34. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อว่าจะกระทำการซื้อโดยวิธีใดตามข้อ 7 (1) หรือ (2)
หมวด 3 : อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ 35. การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจอนุมัติในวงเงินดังต่อไปนี้
   1. อธิการไม่เกิน 500,000 บาท
   2. อุปนายกสภาวิทยาลัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
   3. นายกสภาวิทยาลัยเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
   4. สภาวิทยาลัยเกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป
การยืมการควบคุมพัสดุ
ข้อ 36. การยืมและการควบคุมพัสดุ ให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป
การจำหน่าย
ข้อ 37. ถ้ามีพัสดุของวิทยาลัยเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. กรณีสูญหาย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นมาคณะหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผล ถ้ามีตัวผู้รับผิด ก็ให้รับผิดชอบไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าพัสดุสูญหายไปไม่มีผู้รับผิด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการจะพิจารณาจำหน่ายเป็นสูญหรือไม่
   2. กรณีพัสดุเสียหายหรือหมดสภาพ แต่ยังมีตัวพัสดุอยู่หรือเห็นว่าพัสดุใดหากใช้ในวิทยาลัยต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่ออธิการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
          2.1 ขาย
          2.2 แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดใช้ในระเบียบนี้
          2.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์ขอมา
          2.4 แปรสภาพหรือทำลาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการ
 
Copyright © 2003 PATSADU : UTCC All rights reserved.