มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The University of the Thai Chamber of Commerce
ใบสมัครงาน
APPICATION FOR EMPLOYMENT


 ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
หน่วยงาน/สังกัด ::
สมัครตำแหน่ง 1 ::
สมัครตำแหน่ง 2 ::
  เงินเดือนที่ต้องการ ::
 
 ประวัติ
คำนำหน้าชื่อ(ภาษาไทย) ::
 ชื่อ(ภาษาไทย) :: นามสกุล(ภาษาไทย)
คำนำหน้าชื่อ(ภาษาอังกฤษ) ::
 ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :: นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
   
 เพศ ::  ชาย  หญิง
 หมายเลขบัตรประชาชน ::
 ส่วนสูง :: cm. น้ำหนัก kg.
  สัญชาติ :: ศาสนา
เกิดวันที่ :: อายุ ปี
สถานที่เกิด ::
  ที่อยู่ปัจจุบัน ::
อาศัย :: อาศัยอยู่กับครอบครัว   บ้านตัวเอง   บ้านเช่า   หอพัก
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) :: คน
เป็นบุตรคนที่ ::
  โทรศัพท์ ::
  โทรศัพท์มือถือ ::
อีเมล์ ::
  การรับราชการทหาร ::
  รูปถ่ายหน้าตรง ::
* ไฟล์รูปภาพ JPG หรือ GIF ที่มีขนาดไม่เกิน 1500 KB
ชื่อบิดา :: อาชีพ
ชื่อมารดา :: อาชีพ
 
 สถานภาพสมรส
สถานะสมรส :: โสด สมรส หย่า แยกกันอยู่ หม้าย
ชื่อคู่สมรส ::
อาชีพ ::
โทรศัพท์ ::
จำนวนบุตร ::
บุตรที่กำลังศึกษา :: คน
   
 ประวัติการศึกษา Education Background
1)
ระดับการศึกษา :: ชื่อสถานศึกษา ::
วุฒิการศึกษา :: สาขาวิชา ::
ว/ด/ป เข้าศึกษา :: ว/ด/ป จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย ::
2)
ระดับการศึกษา :: ชื่อสถานศึกษา ::
วุฒิการศึกษา :: สาขาวิชา ::
ว/ด/ป เข้าศึกษา :: ว/ด/ป จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย ::
3)
ระดับการศึกษา :: ชื่อสถานศึกษา ::
วุฒิการศึกษา :: สาขาวิชา ::
ว/ด/ป เข้าศึกษา :: ว/ด/ป จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย ::
 
 ประวัติการทำงาน Employment Record
1)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
2)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
3)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
4)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
5)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
6)
ระยะเวลา :: ตั้งแต่ จน ถึง
ชื่อบริษัท ::
ตำแหน่ง ::
เงินเดือนสุดท้าย :: บาท
สำเหตุที่ลาออก ::
 
ฝึกอบรม Training
1)
ปี พ.ศ. ::
หัวข้อ ::
สถานบัน ::
2)
ปี พ.ศ. ::
หัวข้อ ::
สถานบัน ::
3)
ปี พ.ศ. ::
หัวข้อ ::
สถานบัน ::
 
 ความสามารถพิเศษ Special Skills
การพิมพ์ดีด :: ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ::
(โปรดระบุ) (Computer Program)   
งานอดิเรก ::
ความรู้พิเศษ ::
 
 ภาษา Language
 ภาษา พูด เข้าใจ เขียน แปล
 อังกฤษ (English) ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน
 จีน (Chinese) ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน
ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน ดี พอใชี อ่อน
 
 บุคคลอ้างอิง References
1)
ชื่อ-นามสกุล ::
ที่อยู่ ::
อาชีพ ::
โทรศัพท์ ::
2)
ชื่อ-นามสกุล ::
ที่อยู่ ::
อาชีพ ::
โทรศัพท์ ::
 
 อื่นๆ
ท่านมีรถยนต์เป็นของตัวเองหรือไม่ ? มี
ท่านเคยต้องโทษอาญา-แพ่ง มาก่อนหรือไม่ ? ไม่เคย เคย,เหตุผล
ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรือไม่ ? ไม่เคย เคย,เหตุผล
ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง ? ไม่มี มี
ท่านมีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นี้หรือไม่             ไม่มี มี
ชื่อ - นามสกุล ::
ตำแหน่ง ::
ความสัมพันธ์ ::
 
เอกสารแนบ Attach File
Resume ::
Transcript 1 ::
* ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1500 KB   อัพโหลด transcript มากกว่า 1 ใบ
   
 ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล ::
ความสัมพันธ์ ::
ที่อยู่ ::
โทรศัพท์ ::
 
 
 

พัฒนาโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Office: +662-697-6000#6288, 02-697-6288 Fax: +662-692-3784 Website: http://department.utcc.ac.th/ocs/