แบบสอบถามของกลุ่มผู้ใช้

“การศึกษาการดำเนินธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของกลุ่มธุรกิจครอบครัวและ SMEs”


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อจับฉลากหาผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถาม รางวัลมูลค่ารวม 3,000 บาท

โทรศัพท์
ทราบข้อมูลจาก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1 เพศ
 
2 อายุ
 
1. ต่ำกว่า 20 ปี 2. 20 -30 ปี 3.  31 – 40 ปี
4. 41 – 50 ปี 5. 51 ปี ขึ้นไป  
3 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรีี 2. ปริญญาตรีี
3. ปริญญาโท 4. ปริญญาเอก 5. อื่นๆ
4 อาชีพ
 
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษัท 4.  ค้าขาย / ประกอบกิจการส่วนตัว
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
5 ที่อยู่
  1. กรุงเทพฯ
  2. เขตปริมณฑล (สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี)
  3. ต่างจังหวัด (โปรดระบุ)
6 สถานภาพทางครอบครัว
 
1.   โสด 2.   แต่งงาน 3.  หย่า / แยกกันอยู่ / หม้าย
7 รายได้ต่อเดือน
 
1.  ไม่เกิน 5,000 บาท 2.   5,001 – 10,000 บาท
3.  10,001 – 15,000 บาท 4.  15,001 – 20,000 บาท
5.  20,001 – 25,000 บาท 6.  25,001 บาทขึ้นไป

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

8 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลาเท่าใด
 
1.  ต่ำกว่า 1 ปี 2. 1-2 ปี 3. 3-4 ปี
4. 5-6 ปีี 5. มากกว่า 6 ปี  
9 ระยะเวลาที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเป็นชั่วโมงต่อวัน
 
1. ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง 2. 2-4 ชั่วโมง
3. 4-6 ชั่วโมง 4. 6 ชั่วโมง ขึ้นไป
10 สถานที่ที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1.  บ้าน 2. ที่ทำงาน 3. ร้านที่ให้บริการ
4. สถานศึกษา 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
11 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. เพื่อติดต่อสื่อสาร 2. เพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ
3. เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือการวิจัย
4. เพื่อดูข้อมูลข่าวสาร 5. เพื่อความบันเทิง
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
12 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
2. ปัญหาด้านการดาวน์โหลดข้อมูลล่าช้า
3. ปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการยังคงสูงอยู่
4. ปัญหาด้านไม่มีเวลาเอื้ออำนวยต่อการใช้งาน
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
13 ท่านเคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่
 
1. เคย 2. ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 18)

ส่วนที่ 3 ประเภทสินค้าและบริการที่สั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต

14 ประเภทสินค้าที่จับต้องได้ที่ท่านเคยสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. อาหาร 2. หนังสือ 3. อัญมณีเครื่องประดับ
4. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 5. เครื่องหนัง 6. อุปกรณ์กีฬา
7. ของขวัญ/ของชำร่วย 8. เฟอร์นิเจอร์ 9. ดอกไม้สด
10. ของเล่น 11. คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์
12. แผ่นซีดี/เทปเพลง/ภาพยนตร์
13. อื่นๆ (โปรดระบุ)
15 ประเภทสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ที่ท่านเคยสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. ซอฟท์แวร์ 2. ดาวน์โหลดเพลง 3. ภาพยนตร์/วีดีโอ
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)
16 ประเภทสินค้าบริการ ที่ท่านเคยสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. จองตั๋วเครื่องบิน 2. จองโรงแรม/ท่องเที่ยว 3. บริการรถเช่า
4.บริการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ 5. บริการด้านการเงิน/ธนาคาร
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
17 ท่านชำระเงินในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยทางใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. บัตรเครดิต
2. โอนเงินเข้าบัญชี (Direct Debit, Debit Card และ Fund Transfer)
3. เงินสด
4. บริการ Internet Banking หรือ Payment Gateway
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
18 ในอนาคตท่านมีความสนใจจะสั่งซื้อสินค้าและบริกการผ่านอินเตอร์เน็ตหรือไม่
 
1.  ไม่ซื้อ (ข้ามไปตอบข้อ 22)      
19 ประเภทสินค้าที่จับต้องได้ที่ท่านจะสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. อาหาร 2. หนังสือ 3. อัญมณีเครื่องประดับ
4. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 5. เครื่องหนัง 6. อุปกรณ์กีฬา
7. ของขวัญ/ของชำร่วย 8. เฟอร์นิเจอร์ 9. ดอกไม้สด
10. ของเล่น 11. คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์
12. แผ่นซีดี/เทปเพลง/ภาพยนตร์
13. อื่นๆ (โปรดระบุ)
20 ประเภทสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ที่ท่านจะสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. ซอฟท์แวร์ 2. ดาวน์โหลดเพลง 3. ภาพยนตร์/วีดีโอ
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)
21 ประเภทสินค้าบริการ ที่ท่านจะสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
1. จองตั๋วเครื่องบิน 2. จองโรงแรม/ท่องเที่ยว 3. บริการรถเช่า
4.บริการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ 5. บริการด้านการเงิน/ธนาคาร
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
22. ด้านระบบการชำระเงิน
22.1  ท่านคิดว่าการใช้บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย
22.2  ท่านคิดว่าการใช้เช็คอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย
22.3 ท่านคิดว่าการใช้เงินสดดิจิตอล (Digital Cash) มีความปลอดภัย
22.4 ท่านคิดว่าการใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Cash) มีความปลอดภัย
23. ด้านระบบการขนส่ง
23.1  ท่านคิดว่าระบบขนส่งในปัจจุบันมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
23.2  ท่านคิดว่าระบบขนส่งในปัจจุบันมีความรวดเร็ว
24. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
24.1 ท่านคิดว่าการป้องกันข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สามารถรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
24.2 ท่านคิดว่าข้อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสามารถช่วยป้องกันการฉ้อโกง ที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
24.3 ท่านคิดว่าผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัว และรหัสของลูกค้าจากการถูกเจาะข้อมูลโดยอาชญากรทางอินเทอร์เน็ต
25. ด้านระบบการตรวจสอบข้อมูล
25.1 ท่านคิดว่าใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate) ที่เปรียบเสมือนบัตรประชาชนดิจิตอล มีความน่าเชื่อถือและสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลได้
25.2 ท่านคิดว่าการมีตัวเลข DUNS Number (หมายเลขประจำตัวบริษัทจำนวน 9 หลัก ที่ใช้เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท) เพื่อรองรับความเป็นตัวตนในการดำเนินการค้าทางอินเทอร์เน็ต จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
26. ความมั่นใจในสินค้าและบริการ        
26.1 ท่านรู้สึกไม่มีความมั่นใจในเรื่องการเก็บรักษาความลับของข้อมูล หลังจากซื้อขายสินค้าและบริการ
26.2 ท่านรู้สึกไม่แน่ใจว่าผู้ขายเป็นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติธุรกิจถูกต้อง ตามกฎหมาย หรือไม่ หรือน่าเชื่อถือเพียงใด
26.3 ท่านรู้สึกไม่แน่ใจว่าการทำสัญญาซื้อขายกันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จะมีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
26.4 ท่านรู้สึกไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่ใช้บริการมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
26.5 ท่านรู้สึกไม่มั่นใจว่าสินค้าและบริการนั้น มีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศโฆษณาจริง
27. การต่อรองค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าและบริการ
27.1 ราคาค่าขนส่งสูงกว่าราคาสินค้า
27.2 ผู้สั่งซื้อเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น เมื่อสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
27.3 ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้า ต่อรองค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไม่ได้
28. การขนส่ง
28.1 สินค้าจะเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
28.2 สินค้าเกิดการสูญหายระหว่างการขนส่ง
28.3  เกิดความล่าช้าในการขนส่ง

ข้อเสนอแนะ