ลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต
คู่มือการลงทะเบียนบัณฑิต
กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร
กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
PickUp & Return Graduation Gown
ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิต
ตัวอย่างการรับปริญญาบัตร
ตรวจสอบห้องรายงานตัว
 
 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
 
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา : เอกสารที่ใช้
 • รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
  โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ 14 มิ.ย. 56 – 20 ก.ย. 56
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)
http://reg.utcc.ac.th
วันชำระเงิน : เอกสารที่ใช้
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร
  1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
  2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
     ชำระเงิน 5,050 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท
     และค่ามัดจำแถบเกียรตินิยม 550 บาท)
14 มิ.ย. 56 – 20 ก.ย. 56
(กรณีชำระที่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
วันรับชุดครุย 28 - 29 ก.ย. 56 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556
 • 08.30 น. (ตรงต่อเวลา)

   
 • 12.30 น. (ตรงต่อเวลา)
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 • 3 พ.ย. 56 เวลา 8.00 น.

   
 • 4 พ.ย. 56 เวลา 8.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 • 3 พ.ย. 56 เวลา 11.30 น.

   
 • 4 พ.ย. 56 เวลา 11.30 น.
ห้องรายงานตัว
ประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 • 8 พ.ย. 56 เวลา 11.00 น.

   
 • 9 พ.ย. 56 เวลา 11.00 น.
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 22 - 23 พ.ย. 56 หอประชุมมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ
 • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ / สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้ง การรายงานตัว
  ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา
 • มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา
 

 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2013 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย