ลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต
คู่มือการลงทะเบียนบัณฑิต
คุณลักษณะครุยวิทยฐานะ
กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร
กำหนดการรับ-คืนชุดครุย
PickUp & Return Graduation Gown
ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิต
ตัวอย่างการรับปริญญาบัตร
ตรวจสอบห้องรายงานตัว
 
 
 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
 
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา : เอกสารที่ใช้
 • รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
  โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ 9 มิ.ย. 57 – 19 ก.ย. 57
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)
http://reg.utcc.ac.th
วันชำระเงิน : เอกสารที่ใช้
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
  1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
  2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
     ชำระเงิน 5,050 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท
     และค่ามัดจำแถบเกียรตินิยม 550 บาท)
9 มิ.ย. 57 – 19 ก.ย. 57
(กรณีชำระที่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
วันรับชุดครุย 25 - 26 ต.ค. 57 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
 • 9.00 - 12.00 น.

   
 • 13.00 - 16.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์

 • 8 พ.ย. 57 เวลา 8.30 น.

   
 • 9 พ.ย. 57 เวลา 8.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์

 • 8 พ.ย. 57 เวลา 11.30 น.

   
 • 9 พ.ย. 57 เวลา 11.30 น.
ห้องรายงานตัว
จะประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์

 • 14 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น.

   
 • 15 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น.
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 6 - 7 ธ.ค. 57 หอประชุมมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ
 • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
 • บัณฑิตที่ต้องการรับบริการแต่งหน้า-ทำผม และซื้อเครื่องแบบนักศึกษา-รองเท้า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมงานไว้บริการบัณฑิตดังนี้
  - วันรับชุดครุย วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557
  - วันซ้อมย่อย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

  PROFESSIONAL MAKE UP P-GOLF ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการแต่งหน้าทำผมในปีที่ผ่านมา
  * สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-1489816, 083-0475527 (คุณกอล์ฟ)
  * และชมผลงานได้ที่ www.facebook.com/makeup.golf

  ร้าน D-Four จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา-รองเท้า
   
 • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ / สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม
  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว
  ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา
 • มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2014 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย