กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร | กำหนดการรับ-คืนชุดครุย | ตรวจสอบห้องรายงานตัว | การแต่งกายของบัณฑิต | การรับปริญญาบัตร | แบบสำรวจ EN

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
 
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา : เอกสารที่ใช้
 • รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
  โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 2
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน และน้ำหนัก - ส่วนสูง ตามความเป็นจริง (เพื่อเตรียมขนาดชุดครุย) ใน ระบบบริการนักศึกษา
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้จาก คู่มือบนข่าวประกาศหน้าแรกของ website ระบบบริการนักศึกษา
15 ส.ค. 59 – 30 พ.ย. 59
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)
http://reg.utcc.ac.th
(บัณฑิตสามารถดูคู่มือการดำเนินงานในระบบบริการ)
วันชำระเงิน: เอกสารที่ใช้
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
  1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
  2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,050 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท
     และค่าแถบเกียรตินิยม 550 บาท)
15 ส.ค. 59 – 16 ธ.ค. 59
(กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
วันรับชุดครุย 11 - 12 ก.พ. 60 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • 9.00 - 12.00 น.
   
 • 13.00 - 16.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
   
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องรายงานตัว
จะประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
   
 • วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 11 - 12 มี.ค. 60 หอประชุมมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ
 • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม
  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว
  ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา
 • มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย