กำหนดการเข้ารับปริญญาบัตร | กำหนดการรับ-คืนชุดครุย | ตรวจสอบห้องรายงานตัว | การแต่งกายของบัณฑิต | การรับปริญญาบัตร | แบบสำรวจบัณฑิต EN

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
 
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา : เอกสารที่ใช้
 • รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
  โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน

ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ 13 ก.ค. 58 – 30 ต.ค. 58
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)
http://reg.utcc.ac.th
วันชำระเงิน: เอกสารที่ใช้
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
  1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
  2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,050 บาท
     (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท
     และค่ามัดจำแถบเกียรตินิยม 550 บาท)
13 ก.ค. 58 – 30 พ.ย. 58
(กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
วันรับชุดครุย 6 - 7 ก.พ. 59 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • 8.30 น.

   
 • 12.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี

 • 20 ก.พ. 59 เวลา 8.30 น.

   
 • 21 ก.พ. 59 เวลา 8.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • 20 ก.พ. 59

   
 • 21 ก.พ. 59
ห้องรายงานตัว
จะประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัญชี
พร้อมกันห้องรายงานตัว 10.50 น.
 • 26 ก.พ. 59

   
 • 27 ก.พ. 59
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 5 - 6 มี.ค. 59 หอประชุมมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ
 • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
 • มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมงานร้านแต่งหน้า-ทำผม เครื่องแบบนักศึกษาและรองเท้า ไว้บริการให้กับบัณฑิตที่สนใจในราคาย่อมเยา ดังนี้
  - วันรับชุดครุย วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
  - วันซ้อมย่อย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม
  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว
  ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา
 • มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา
 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย