* ไฟล์รูปไม่ควรเกิน 3 mb.
  ดูขนาดเสื้อ »
ช่องทางที่ท่านได้รับข่าวสารของหลักสูตร UTCC GeniusX   Website   Facebook   Line   เพื่อน   อื่นๆ  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร GeniusX Future Strategy และขอรับรองว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร และยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขของหลักสูตรนี้ทุกประการ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง