กลับหน้า1

คำอธิบายรายวิชา

000408 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ผลการปฏิบัติอุตสาหกรรมที่มีต่อมนุษย์ ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยา การเอาจิตวิทยาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติแรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย การคัดเลือก การฝึกอบรมการพัฒนาบุคคล และการเป็นผู้นำ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ

000409 จริยศาสตร์ (Ethics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความดี ความยุติธรรม ความสุข เสรีภาพและความรับผิดชอบ ทฤษฎีสำคัญในจริยศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โดยนำประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ในชีวิตประจำวันขึ้นมาถกเถียงเช่นปัญหาจริยธรรม วิชาชีพปัญหาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ปัญหาจริยธรรมในสังคม และปัญหาจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น

000410 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และวิวัฒนาการของมนุษย์ พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกันในสังคม โครงสร้างของสังคม องค์ประกอบของสังคมและกลุ่มทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม ความสัมพันธ์ของสังคมในรูปแบบต่าง ๆ สถาบันต่าง ๆ ในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและทางสังคม ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร รวมทั้งปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อปัญหาของสังคม

711100 ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 0(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาที่ต้องศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยฝึกทักษะเบื้องต้นทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยงประสานกันโดยเน้นหนักในด้านการอ่าน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถอ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษที่เป็นความรู้ทั่ว ๆ ไป ส่วนในด้านการเขียนนักศึกษาจะได้รับการฝึกให้เขียนประโยคสั้น ๆ จากรูปประโยคคำศัพท์ทั่ว ๆ ไป สำหรับทักษะในด้านการฟังและพูดนั้นจะฝึกให้นักศึกษาสามารถตอบโต้ และสนทนาอย่างสั้นๆ และสุภาพกับเจ้าของภาษาได้

711101 การใช้ภาษาไทย (Thai Usage) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการใช้คำ และความหมายสามารถใช้ภาษาไทย ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการอ่านเพื่อการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การเขียนรายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ การพูดในที่ชุมชน และการพูดเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

711102 ภาษาอังกฤษวิศวกรรม (Engineering English) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711100 ภาษาอังกฤษทั่วไป หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ
ศึกษาและฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนจากข้อความและบทความประเภททั่วไป และวิชาการโดยนำเอาความรู้ภาษาอังกฤษ ทางด้านโครงสร้าง และภาษาอังกฤษพื้นฐานมาประยุกต์ในทักษะทั้งสี่ เพื่อประโยชน์ในการสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน โดยศึกษาจากข้อความและบทความภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาทางด้านวิศวกรรม โดยเน้นศัพท์เทคนิค และรูปแบบภาษาที่พบบ่อยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

711104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างอะตอม ระบบพีรีออดิก พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง สารละลาย จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมีกรด และเบส ไฟฟ้าเคมี ธาตุเซนเททีฟ และทรานซิชันเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

711105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน : 711104 เคมีทั่วไป หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับเคมีทั่วไป

711106 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (Engineering Physics I) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์แรงและสมดุล จลน์ศาสตร์ และพลศาสตร์ ของอนุภาค งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลตระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง คลื่นในตัวกลางยืดหยุ่น คลื่นเสียง ความโน้มถ่วง การเคลื่อนที่สัมพันธ์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และหลักเกณฑ์เบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์

711107 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (Engineering Physics Laboratory I) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน : 711106 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับฟิสิกส์วิศวกรรม 1

711108 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (Engineering Physics II) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ธรรมชาติของแสง ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำ

711109 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (Engineering Physics Laboratory II) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน : 711108 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 หรือ เรียนควบคู่
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับฟิสิกส์วิศวกรรม 2

711110 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟังก์ชัน ลิมิตความต่อเนื่อง การอนุพันธ์ การอินทิเกรท การคำนวณเชิงจำนวนเลขเบื้องต้น สูตรการประมาณค่าในช่วง การอนุพันธ์และการอินทิเกรทเชิงจำนวนเลข ฟังก์ชันอดิศัยเบื้องต้น เรขาคณิต เวกเตอร์สองมิติ

711111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711110 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
สนามเวกเตอร์ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนซ์ เรขาคณิตยูคลิตเชิงเส้น แคลคูลัสอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การวิเคราะห์เวกเตอร์ อินทริกรัลเชิงเส้น เชิงผิวและเชิงปริมาณ อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูริเยร์ และอินทิกรัลฟูริเยร์

711119 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ (Introduction to Business) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของธุรกิจรูปแบบต่างๆ ขององค์การธุรกิจ บทบาทของบุคคลในธุรกิจ หน้าที่และนโยบายของภาครัฐบาลที่มีต่อธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร การผลิตและกระบวนการผลิต กำลังคนและธุรกิจ หน้าที่ของการตลาด และการจำหน่าย หน้าที่ทางการบัญชี และการเงินควบคุมทางด้านการจัดการ

711120 ศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Arts) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายและคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตและสังคม หลักการของสุนทรียศาสตร์ แนวความคิด และเรื่องราวของศิลปะที่มีผลต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน โดยเน้นความเข้าใจในหลักการ ทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์

711121 ปรัชญา (Philosophy) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญา และปัญหาหลักของปรัชญาตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งศึกษาพื้นฐานปรัชญาตะวันออก โดยเน้นปรัชญาศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ

711122 ตรรกศาสตร์ (Logic) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้เหตุผล ข้อบกพร่องของเหตุผล การอ้างเหตุผล วิธีคิดแบบนิรนัย วิธีแบบอุปนัยการพิสูจน์และคุณค่าของการพิสูจน์

711123 พื้นฐานอารยธรรม (Foundation of Civilization) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของอารยธรรมของชนชาติไทย การแสดงออกทางความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ การเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ และศึกษาถึงการดำเนินวัฒนธรรม ของชนชาติต่าง ๆ ที่สำคัญ ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของแนวความคิดแบบประชาธิปไตย ลัทธิชาตินิยม จักรวรรดินิยม และสังคมนิยม ปัญหาการผสมอารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน

711124 นันทนาการ (Recreation) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสำคัญของนันทนาการที่มีต่อชีวิตประจำวัน กิจกรรมนันทนาการ และหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในปัจจุบัน ฝึกร่วมกิจกรรมนันทนาการ

711201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 4(3-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หลักการ EDP การออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรมภาษาชั้นสูง

711202 เขียนแบบวิศวกรรมทั่วไป (General Engineering Drawing) 3(2-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟฟิก การกำหนดขนาด การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพ

711204 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม (Principles of Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาชีพวิศวกรรมการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การทดลอง และการทดสอบ การสื่อสารคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรม หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรกับสังคม วิศวกรกับสภาวะแวดล้อมและจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร

721103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711100 ภาษาอังกฤษทั่วไปหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักแบบฟอร์ม ฝึกอ่านและเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม หัวข้อการศึกษาประกอบด้วย การศึกษา การเขียนจดหมายธุรกิจอันได้แก่ แบบฟอร์มจดหมาย การสอบถาม การโต้ตอบ การสั่งของ การท้วงติงและการขออภัย การชำระหนี้ การทวงหนี้ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มในการสมัครงาน รู้จักแบบฟอร์มบันทึกความทรงจำและการใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ

721112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
สมการอนุพันธ์เชิงเส้น วิธีแก้เชิงวิเคราะห์และเชิงจำนวนเลข การแปลงลาปลาซกับการประยุกต์ในการแก้สมการอนุพันธ์ ระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้นแก้ด้วยวิธีเมตริกซ์

721116 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีการเงินธุรกิจ (Introduction to Financial Accounting Business) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชีเบื้องต้น การใช้วิธีการทางบัญชีในเชิงธุรกิจ การวัดกำไร การปรับปรุงรูปแบบงบการเงิน ตลอดจนการวิเคราะห์รายการในงบการเงิน ระบบบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด รวมทั้งการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน การรวมกิจกรรมและการทำงบการเงินรวม

721118 กฎหมายอุตสาหกรรม( Industrial Law) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายทางอุตสาหกรรม การขออนุญาตผลิต อำนาจหน้าที่การดำเนินการ และควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การคุ้มครองผู้บริโภคกฏหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า และการป้องกันการผูกขาดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานทั่วไป การจ่ายค่าตอบแทน การเลิกจ้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเรียกร้องการเจรจา การนัดหยุดงาน วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน กระบวนการเจรจา ตลอดถึงการบังคับคดีในศาลแรงงาน กฎหมายประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

721205 ปฏิบัติการเครื่องมือกล (Machine Tool Operations) 2(1-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล งานปรับแต่ง งานโลหะแผ่น งานเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า

721206 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711106 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ และความเฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งในระบบ หลักการอิมพัลล์และโมเมนตัม หลักของงานและพลังงาน การเคลื่อนที่โดยแรงสู่ศูนย์กลาง แรงดึงดูด การกระแทก หลักเบื้องต้นของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน และกฎการเคลื่อนที่ในระนาบเอียง

721214 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม (Probability and Engineering Statistics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เซต ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจำลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ช่วงความมั่นใจในการตรวจสอบสมมติฐาน การตัดสินใจทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การใช้วิธีทางสถิติในการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมทางสถิติ

721216 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711108 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เซรามิก และ โพลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กรรมวิธีการแปรรูป การแตกหัก ความสมบูรณ์ของวัฏภาค วิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเสื่อมสภาพของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ สมบัติวัสดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากวัสดุ แผนภาพสมดุล และการแปลความหมาย

721224 อุณหพลศาสตร์ของไหล (Thermofluid) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711106 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
นิยามและแนวคิด คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน กฏข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี วัฏจักรกำลัง การไหลแบบไม่คงตัวและอัดตัวได้ ระบบคงมวลและคงปริมาตร คุณสมบัติของไหล สมการของสถานะ ตารางคุณสมบัติของไหล สมการพลังงาน สมการเบอร์นูลี สมการโมเมนตัมแบบเชิงเส้นและเชิงมุม การไหลอุดมคติ

721613 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้น การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการควบคุมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภัย หลักการวัดด้านความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น

721615 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่าของเงินตามเวลา กำไรและต้นทุน การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการประเมินผลการทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ค่าเสื่อมราคาของการเงิน การประเมินภาษีรายได้ หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์

721701 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Fundamentals of Logistics and Supply Chain) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และ การจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์โลก

721702 ระบบขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบการขนถ่ายวัสดุ การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุประเภท สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งลำเลียง สกรูลำเลียง โซ่ลำเลียง อุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่นสะเทือน การใช้อุปกรณ์ประเภทกว้าน เครน ลิฟท์ และการขนถ่ายวัสดุที่เป็นหน่วย เช่น รถเข็น รถลาก รถพ่วง และ ระบบคอนเทนเนอร์ รวมทั้งการจัดการความสามารถในการรับภาระของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิด

731001 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในโรงงาน การวางแผน การเลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ การวางผังโรงงาน ตำแหน่งผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผังโรงงาน ชนิดพื้นฐานของการบริการผังโรงงาน และส่วนสนับสนุน รวมทั้งการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

731005 การวิจัยการปฏิบัติงาน (Operations Research) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721214 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
เทคนิคการวิจัย ความสำคัญของการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ การวิจัยการปฏิบัติงานแบบดีเทอร์มินิสติก การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมแบบไดนามิกส์ การโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม การโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีเกมส์ ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก ทฤษฎีการจัดลำดับ รูปแบบการคลัง และการจำลองกระบวนการตัดสินใจ การใช้การวิจัยปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรม

731006 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 731005 การวิจัยการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ และปริมาณ รวมทั้งราคาและมาตรฐานตามที่ต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน และกระบวนการที่ใช้ในการผลิต การคาดการณ์ในอนาคต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์ตลาด การหาวัตถุดิบ การจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดลำดับและตารางการผลิต การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ผลตอบแทนสำหรับการตัดสินใจในการผลิต

731007 การศึกษางานทางอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวการทำงาน การนำหลักการของการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมาใช้ การใช้แผนภูมิ และแผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ SIMO การหาเวลา การสุ่มงาน อัตราการทำงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์ในงาน

731008 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721214 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

การออกแบบและจัดการระบบควบคุมคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับแผนภาพการควบคุม และการตรวจสอบวิธีสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการกำหนดขอบข่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การควบคุมการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ เทคนิคการให้ความเชื่อมั่นทางวิศวกรรมสำหรับการผลิต

731124 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ (Organizational Behavior and Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บทบาทของผู้นำการสั่งการบุคคลในองค์การ อิทธิพลของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ ขบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ โดยเน้นการประยุกต์ในการบริหาร

731606 ออโตเมชัน (Automation) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอัตโนมัติกับการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ความรู้พื้นฐานของระบบนิวเมติกส์ ไฮโดรลิคส์ ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับ และการนำเทคโนโลยี PLC ไปประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

731607 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ (Industrial Cost Analysis and Budgeting) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721615 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ศึกษาลักษณะ กระบวนการหน้าที่และปัญหาทางด้านธุรกิจในการผลิต การขาย การตลาด การเงิน การบุคคล และรูปแบบขององค์การที่เป็นอยู่ แนะนำรายงานทางการเงิน เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ

731619 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (Industrial Organization Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711619 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

ศึกษาลักษณะของกิจการในการผลิตสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ของการผลิต การบริหารการผลิต การวางระบบ การบริการการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต กระบวนการทำงาน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของระบบงานนั้น การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยการจัดทำงบประมาณ การกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแสดงหากำไรสูงสุด ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

731700 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 1(0-0)
วิชาบังคับก่อน : ต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นเวลาอย่างน้อย 300 ชั่วโมง แล้วจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำเพื่อนำเสนอ

731701 การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์ (Logistics Transportation System Design) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721702 ระบบขนถ่ายวัสดุ

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางทะเล พยากรณ์ปริมาณความต้องการการเดินทาง การวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบขนส่ง ปริมาณการไหลของจราจร พิจารณาจุดตัดสินใจในการเดินทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่งศึกษาแผนการพัฒนาระบบและเส้นทางขนส่ง รวมทั้งศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานจริง

731702 กฎหมายขนส่ง (Transportation Law) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการทางบก การขนส่งสินค้าและบริการทางเรือ การส่งสินค้าและบริการทางอากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในความชำรุด บกพร่อง สูญหายของสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในกรณีปกติและกรณีวินาศภัยต่างๆ รวมทั้งค่าเสียหาย ธรรมเนียมปฏิบัติและพิธีการการนำ หรือขนส่งสินค้าผ่านแดน ข้อตกลง อนุสัญญาและสนธิสัญญา การขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งการระงับข้อพิพาททางการขนส่งระหว่างประเทศ

731703 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
(Information System and Technology for Logistics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล (Data Capture) การกำหนดมาตรฐานสินค้า (Barcode) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์

731704 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 741643 การจัดการตลาด

หลักการและความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การออกแบบระบบการวัดผล การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ (Performance Measurement) การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า การใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

731705 กฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร (Trade and Custom Law) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงระบบและกลไกของระบบการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้า (EXPORT- IMPORT) และบริการระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ WTO, GATT และ EU รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ASEAN, NAFTA, AFTA, APEC ศึกษาถึง INCOTERM 2000 เช่น CIF, FOB และระบบ LC รวมทั้งระบบภาษีและศุลกากรระหว่างประเทศ

731706 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ (Packaging System for Logistics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 731005 การวิจัยการปฏิบัติงาน

ศึกษาหลักการและเทคนิค ของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และ การจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทาน

731707 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาปัญหาและสาเหตุของการเกิดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งวิธีป้องกันและจัดการ แนวความคิดด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับและการดำเนินการระบบโลจิสติกส์ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และ สุขอนามัย เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก และ การประหยัดพลังงาน

741009 การจัดการทางการเงิน (Financial Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711119 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน โดยใช้หลักการจัดการทางการเงิน การใช้ตัวเลขจากรายงานการเงิน วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ-กำไร การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร การวางแผน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะยาว ทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน และการกำหนดโครงสร้างของเงินทุน นโยบาย และเงินปันผล การรวมกิจการและการปรับปรุง โดยเน้นถึงหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารการเงินในระดับสูง

741010 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721214 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

ศึกษาแนวความคิด หลักการระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย เช่น การวิจัยทางการตลาด การวิจัยเพื่อการลงทุน รวมทั้งปัญหาในการวิจัยที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ

741011 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711119 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

ศึกษาการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี เพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์แปลความหมายของข้อมูล การแยกประเภทต้นทุน การประยุกต์ต้นทุนทางการบัญชีไปสู่ปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร การควบคุม ตลอดจนการตัดสินใจ ปัญหาการตั้งราคาโอนบริษัทข้ามชาติ

741607 วิศวกรรมบำรุงรักษา (Maintenance Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการบำรุงรักษา สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนการตรวจซ่อมแซม การควบคุม และประเมินผลการซ่อมบำรุง TPM BM PM

741614 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer-Aided Manufacturing) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฮาร์ดแวร์ทางกลของเครื่องจักร ส่วนของโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องจักรกล เช่น ภาษา APT อัลกอริทึมสำหรับอินเตอร์โปเลชั่น และการควบคุม การควบคุมโดยดิจิตอล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

741620 วิศวกรรมระบบ (Systems Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาวิธีการของวิศวกรรมระบบ หลักการปฏิบัติในการวางแผน การจัดองค์การและการจัดการสำหรับการออกแบบ และดำเนินงานของระบบงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน

741628 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 741607 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการในด้านการตลาด วิศวกรรม การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกโครงการสำหรับลงทุน

741630 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 731008 การควบคุมคุณภาพ

ศึกษากระบวนการทางสถิติ (SPC) ขั้นสูง การประยุกต์ใช้หลักทางสถิติกับรูปแบบการทดสอบอายุการใช้งานและความเชื่อถือได้ การออกแบบระบบคุณภาพและการนำทฤษฎีทากูชิไปใช้ในงานด้านการออกแบบและพัฒนา รวมทั้งการนำหลักการต้นทุนคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลยุทธ ์และเทคนิคของระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม รวมทั้งการออกแบบ และการนำการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การหรือบริษัท

741633 การจำลองแบบปัญหา (Simulation) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 721214 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจำลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์การสร้าง และวิเคราะห์แบบ จำลอง และการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองแบบปัญหา สำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย การผลิต การเดินทางและการขนส่ง

741637 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน (Product Design for Competitiveness) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการพัฒนา การระบุความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุ QFD วิธีการทากูชิ การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบเพื่อการประกอบ ต้นแบบผลิตภัณฑ์

741638 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาการจัดการและส่วนประกอบของระบบผลิตแบบยืดหยุ่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการฐานข้อมูลในระบบการผลิต และการนำโปรแกรมระบบ CAD/CAM มาใช้ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่น

741643 การจัดการตลาด (Marketing Management) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711119 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ

ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกาารตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการทางตลาด การกำหนดนโยบาย การวางกลยุทธ การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด การวางแผน การจัดการองค์การ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางการตลาด

741701 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(3-0)
(Warehouse and Distribution Center Design for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 731701 การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์

ศึกษาแนวทางในบริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกทำเลที่ตั้ง และการวางผัง คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ การสร้างแบบจำลองในการออกแบบและการวิเคราะห์ คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางการเงินเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บทบาทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานจริง

741702 ระบบจัดซื้อและพัสดุคงคลัง (Purchasing and Inventory System) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 731006 การวางแผนและควบคุมการผลิต

ศึกษาบทบาทการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าสำเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ การวางแผนการจัดซื้อ รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งสินค้าและวัตถุดิบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสินค้าคงคลัง วิธีการหาปริมาณและเวลาของสินค้าคงคลัง หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิม และแบบฐานศูนย์ การนำเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการตัดสินใจด้านวัสดุคงคลัง

741703 สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering Seminar ) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน : 731700 สหกิจศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัย วิธีการนำเสนอผลงาน รวมทั้งเสนอหัวข้องานวิจัยทางวิศวกรรมโลจิสติกส์สำหรับทำโครงงาน

741704 กรณีศึกษา (Case Study) 1(0-3)
วิชาบังคับก่อน: ต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต

ศึกษาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ จากหน่วยงานจริง และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโลจิสติกส์ แล้วนำเสนอผลการศึกษา

741705 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์ (Strategic Planning for Logistics) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 731704 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

741701 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
741702 ระบบจัดซื้อและพัสดุคงคลัง

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายของโลจิสติกส์ สำหรับการวางแผนทางกลยุทธ์และการประสานความรู้ในแขนงต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการกำหนดนโบายโดยเน้นการเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

741706 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering Project) 3(0-9)
วิชาบังคับก่อน : 741703 สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์

741704 กรณีศึกษา
จัดทำโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยดำเนินการต่อเนื่องจากหัวข้อในรายวิชาสัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์หรือสหกิจศึกษา และมีการนำเสนอโครงการ โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

741707 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Special Topics in Logistics Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

741708 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัย (Insurance Business Law) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพระราชบัญญัติประกันภัยชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การควบคุมตัวแทนนายหน้า ประกาศและกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ

741709 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ (English for Logistics Engineering) 3(3-0)
วิชาบังคับก่อน : 711100 ภาษาอังกฤษทั่วไป

ฝึกการสนทนา การเขียน เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าข่าวสาร บทความ งานวิจัย และกรณีศึกษาที่ร่วมสมัย แล้วนำมาอภิปรายเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

กลับหน้า1