กลับข้างบน

กลับข้างบน


รายวิชา เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า รหัส 710108


หนังสืออ้างอิง

ประมวลรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
     การวัดและค่าผิดพลาด หน่วยการวัดมาตรฐาน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง กัลวานอร์มิเตอร์ ดีซีแอมมิเตอร์ ดีซีโวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ เครื่องวัดแบบแผ่นโลหะเคลื่อนที่ เครื่องวัดแบบเรคติไฟเออร์ วัตต์เพาเวอร์มิเตอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ วงจรบริดจ์ดีซี เครื่องวัดเชิงตัวเลข ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์
     เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ และศึกษาวิธีการนำเครื่องมือวัดไปใช้งานในการวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมในการใช้งาน
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือวัดอย่างง่าย ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ผู้สอน
     ดร. ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร  
     อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิธีการดำเนินการเรียนการสอน

บรรยาย
อภิปรายและวิเคราะห์ในชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา
บทที่ 1 Units and Dimensions
บทที่ 2 Measurement Errors
บทที่ 3 Electromechanical Instruments
บทที่ 4 DC Ammeter
บทที่ 5 DC Voltmeter
บทที่ 6 Ohmmeter (under construction!)
บทที่ 7 AC Voltmter (under construction!)
บทที่ 8 DC Bridge (under construction!)
บทที่ 9 AC Bridge (under construction!)
บทที่ 10 Oscilloscopes Measurements (under construction!)
การวัดผล

ในชั้นเรียน
          ความสนใจ       10%
          การบ้าน            10%
สอบกลางภาค              30%
สอบปลายภาค              50%

หนังสืออ้างอิง

ศักรินทร์ โสนันทะ. "เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า", 2545
มงคล ทองสงคราม, "เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า", 2542
ชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์, "เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์", 2547
Carr, J. Joseph, "Elements of Electronic Instrumentation and Measurements, 3rd Edition, Prentice Hall, 1996
David, A. Bell , "Electronic Inst rumentation and Measurements, 2rd Edition, Prentice Hall, 1994

ติดต่ออาจารย์

Last Updated: February 28, 2005 6:02 PM
Copyright 2004