คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการคืออะไร

วิศวอุตสาหการ (Industrial Engineering) หรือที่นิยมเรียกว่า IE เป็นแขนงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทางวิศวการ เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของคน เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึง การจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม และบริหารงานบุคคลในองค์กร อาทิเช่น QC, TQM, ISO, GMP การวางแผนการผลิต การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ (CAD/CAM)

หลักสูตรเน้นวิชาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และวิชาการจัดการขั้นสูงทั้งในงานบริหารงานการควบคุมคุณภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเน้นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย

    ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM ที่มีเครื่องจักรทีทันสมัย

                 • CNC & Rapid Prototyping
                    

                 • EDM เป็นต้น
                    

    ห้องปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ( FMS) เป็นต้น
                    
นอกจากนั้นยังมีการร่วมมือกับบริษัทภายนอก ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงาน จริงร่วมกับอาจารย์ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ
    วิศวกรควบคุมการผลิต
    วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
    วิศวกรวางผังโรงงาน
    วิศวกรวางแผนการผลิต
    วิศวกรระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น
    QC,TQM และ ISO เป็นต้น
รวมทั้งการเป็น ผู้บริหารระดับสูง เช่น เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ฯลฯ
แม้ผู้เรียนบริหารจะสามารถวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และทราบถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบงานได้เช่นเดียวกับวิศวกรอุตสาหการ  แต่ไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นวิศวกรอุตสาหการจึงมีทั้งความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดเป็นระบบ และเทคนิคในการปฏิบัติงานในระดับโรงงาน ดังนั้นตำแหน่งผู้บริหารโรงงานส่วนใหญ่จึงเป็นวิศวกรอุตสาหการ
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร
ศูนย์ออกแบบและพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์
และบริการอุตสาหกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Courses / Staffs / Contact / Links / News / Home