About Us

ความเป็นมา

                 ในปัจจุบันประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด   แห่งหนึ่งในเอเชียไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงวิศวกรรมการผลิต  เพื่อการส่งออกหรือใช้ภายใน  ประเทศ  ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวให้องค์กรของตนเองมีความสามารถทางด้านการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบริการหลังการขาย หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต  ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง   แต่อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในบ้านเรา  ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะมีแผนกพัฒนาและวิจัยของตนเอง ซึ่งเป็นแผนกที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความพร้อม และใช้เครื่องมือราคาสูง ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งมีความพร้อมทางด้านนี้จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการวิชาการให้แก่ สังคม เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และไว้ใจได้เสมือนว่าเราเป็นหนึ่งในทีมงานขององค์กรของคุณที่คอยดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ พัฒนา และแก้ไขปัญหา ด้านวงจรและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   EDSquare จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า

“ ให้อีดีสแควร์ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาวงจรของคุณ ”