กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

          วันที่ 4  ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม โดยในปี 2547 นี้ได้ มีการใช้ชื่อโครงการว่า “เขียวสดใส...เมืองไทยสะอาด” โดยมีการจัดโครงการต่างๆมากมาย ซึ่งในโครงการก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยงานทั้งหมดจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและในปีนี้ได้มีการเน้นความสำคัญในเรื่อง “Climate Change” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ภาวะโลกร้อน หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งมีหลักก็คือ โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานแสง พลังงานบางส่วนก็จะสะท้อนกลับออกไปนอกโลกในสภาพของพลังงานความร้อน และพลังงานความร้อนนี้จะถูกก๊าชเรือนกระจก ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศตามธรรมชาติในปริมาณที่ไม่มากนัก ดูดกลืนเอาไว้บางส่วน พลังงานความร้อนที่ก๊าชเรือนกระจกดูดกลืนเอาไว้จะทำให้โลกมีความอบอุ่น และทำให้สิ่งชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้เป็นหลักสำคัญของการจัดงานในปีนี้ โดยเรื่อง “Climate Change” โดยปัญหาเหล่านี้เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น โดนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป ส่งผลให้เกิดสภาพดังกล่าวขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงขึ้นด้วย ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหานั้นคือการลดการใช้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1990 และ The United Nations Framwork Convention on Climate Change (UNFCC) 1996 ได้ทำนายผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาร CFC ดังนี้ ว่า


      *อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ.2643 หรือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับปานกลางโดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5 - 3.5 องศาเซลเซียส
      *การเปลี่ยนอุณหภูมิในระดับภูมิภาคจะแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยนของโลกมาก แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่นอนว่าแตกต่างอย่างไง
      *ระดับน้ำทะเล คาดหมายว่าจะสูงขึ้นประมาณ 15 - 95 เซนติเมตร โดยค่าประมาณปานกลางที่ 50 เซนติเมตร ภายในปี พ.ศ. 2643 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ตาม
      *ผลต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกและปริมาณน้ำฝน คือ คาดว่าป่าไม้บางส่วน (ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 7 ของโลก) จะมีการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ที่สำคัญส่งผลให้มีสภาพที่ต่างจากเดิมไป
      *ประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจากมีข้อจำกัดในการปรับสภาพให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยปัญหาเหล่านี้กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในงานของวันสิ่งแวดล้อมไทยนี้เองได้มีการจัดประกวดโครงการ การประกวดนักประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาเกิดความคิดจัดการกับเรื่อง “Climate Change” หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปใช้เป็นโครงการในอนาคต

      ในงานดังกล่าวนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หวังว่า การจัดงานในวันสิ่งแวดล้อมไทยจะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดต่อยอดต่อไปให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ และร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป