About Us
History
Relation between thai dessert and zodiac.
Web Link
Credit
Thai Dessert by Children
      ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่น และผู้หญิงไทยจะหันมาสนใจสุขภาพกันมาก และเริ่มบริโภคขนมหวานกันน้อยลง
      ทางผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำ Web Site เกี่ยวกับขนมไทยขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
เข้ามาศึกษา และสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับสูตรวิธีการทำขนมชนิดต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
     หลายคนคงคิดว่าขนมไทยคงจะทำยาก ทานแล้วไขมันเยอะ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นขนมหวาน แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น
     ทางผู้จัดทำ ทำ Web Site นี้ขึ้นมา เพื่ออย่างน้อยเราได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น และมีวิธีการทำและสูตรขนม ให้ผู้สนใจได้นำไปหัดทำต่อไป
     เว็บไซต์นี้เป็นส่วนในการศึกษาวิชา สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Web Site ของเราจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจทุกท่าน

วัตถุประสงค์