กลับไปหน้าแรก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 
แผนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมปีการศึกษา2550
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อส่งเสริม ปณิธานคณะฯ คือ สื่อสารทันโลก ส่งเสริมจริยธรรม สร้าสรรค์สังคม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้
้กำหนดแผนเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
ปณิธานของคณะฯ และ องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 9 ด้าน โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนานักศึกษา
(ด้านที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา และ ด้านที่ 6. การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) อีกทั้งยังต้องการให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย 10 ประการ ฝ่ายกิจการนักศึกษ
าคณะฯพัฒนา 5 ด้าน คือ

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรมและมารยาทโดยรวมที่ดีงาม
ใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม วิชาชีพและเป็นผู้ใฝ่สัมฤทธิ์
2. มีความรักและภูมใจในสถาบันการศึกษาของตน
3. มีความรักและภูมใจในความเป็นไทย
4. มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ซึ่งต้องการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไท

วิธีการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร

1. จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
3. จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย และในคณะนิเทศศาสตร์
4. จัดให้มีกิจกรรมลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและชุมชน
5. จัดให้มีกิจกรรมที่จะปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รู้จักรักในศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
6. จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. จัดให้มีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท และกิจกรรมลักษณะให้กำลังใจกับคนใน
สังคมที่มีฐานะต่างจากผู้อื่น
8. จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง
9. ฯลฯ


 วัตถุประสงค์กิจกรรม
 ภารกิจ
 กิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความรักสามัคคี
และรู้จักแนวทางในการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย รู้จักกฎระเบียบต่าง
ๆ มีความเคารพครูอาจารย์
และบุคคลทั่วไป รวมถึงข้อมูลต่าง
ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ
จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มีแนวทางการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ
อย่างมั่นคงและมีความสุข
จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4
นิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
เลี้ยงอำลาและขอบคุณนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับทางคณะและ มกค.สัมมนาผู้นำนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
์มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคค
ีภายในมหาวิทยาลัย และในคณะนิเทศศาสตร์
เตรียมความพร้อมด้านกีฬา
ร่วมกิจกรรมกเชียร์กีฬากับ มกค.
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
เป็นผู้เล็งเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีกิจกรรมลักษณะอนุรักษ
์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและชุมชน
นิเทศฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รู้จัก
รักษ์และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของประเพณี
จัดให้มีกิจกรรมที่จะปลูกจิตสำนึก
ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รู้จักรักในศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะนิเทศฯ
วัฒนธรรมสัญจรเพื่อการสื่อสาร
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
กิจกรรมร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มกค.
โครงการรณรงค์เครื่องแต่งกาย
ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
เคารพกฎระเบียบของสังคม
และระบอบประชาธิปไตย
จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รู้จักที่จะเป็นผู้เสียสละ รู้จักการเอื้ออาทร
แก่บุคคลอื่นในสังคม และเป็น
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามสมควรแก่ฐานะของตน
จัดให้มีกิจกรรมค่ายอาสา
พัฒนาชนบทและกิจกรรมลักษณะ
ให้กำลังใจกับคนในสังคมที่มีฐานะต่างจากผู้อื่น
นิเทศศาสตร์ คืนน้ำใจสู่สังคม
อบรมนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายตะวันแฉ่ง)

แผนการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
Back to Top!!!
เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ศ.ส.อ.
แผนที่เว็บไซท์